Skattelättnader för cykelförmån

Diarienummer: 2021/0374

Finansdepartementet

Datum: 23 juni 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Skattelättnader för cykelförmån”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket ser flera samhällsekonomiska vinster med förslagen, men vill ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv framför allt lyfta fördelen med att ytterligare få ett verktyg som gör det möjligt att förbättra våra arbetstagares hälsa. Arbetsgivarverket tillstyrker därför förslaget om att en skattelättnad införs för förmån av tramp- och elcyklar som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Vidare föreslås att förmånserbjudandet väsentligen ska rikta sig till hela den stadigvarande personalen på en arbetsplats, men att det inte bör krävas att erbjudandet också ska gälla olika tidsbegränsade anställningar, såsom vikariat, praktikarbete eller feriearbete, eller av arbetsgivaren anlitade uppdragstagare. Arbetsgivarverket är försiktigt positiva till förslaget men ställer sig frågande till hur förslaget förhåller sig till Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Arbetsgivarverket anser att det hade varit önskvärt med ett klargörande av om rekvisitet ”stadigvarande personal” är förenligt med förbudet att diskriminera arbetstagare med tidsbegränsade anställningar.

Arbetsgivarverkets medlemmar har en rad olika förutsättningar och behov. Av den anledningen vill Arbetsgivarverket inte föredra något av de två alternativen som presenteras, så länge som de bägge alternativen kan utformas på ett kostnadsneutralt vis för arbetsgivaren.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson