Medlemsförslag inom Nordiska rådet om reform av de nordiska personnumren (A 1849/tillväxt)

Diarienummer: 2021/0386

Riksdagen, Nordiska rådet

Datum: 18 juni 2021

Arbetsgivarverket har ombetts yttra sig över rubricerat förslag. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket är såsom arbetsgivarorganisation allmänt sett positivt till initiativ som syftar till att underlätta den gränsöverskridande arbetskraftsrörligheten. Verket tar dock inte ställning till i sak om detta förslag bör genomföras. Verket har i övrigt inget att tillägga i saken.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund