Förslag till ändring av föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19.

Diarienummer: 2021/0746

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 20 november 2021

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att ta del av, och lämna synpunkter på, ovanstående förslag på ändring.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunikationschef Lars Andrén. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Tarja Nevala

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala