Förslag på Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1

Diarienummer: 2021/0367

Arbetsmiljöverket

Datum: 7 maj 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunikationschef Lars Andrén. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Tarja Nevala

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala