Yttrande över Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken

Diarienummer: 2021/0215

Socialdepartementet

Datum: 4 maj 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén samt socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Jenny Lindmark

Ansvarig handläggare:
Jenny Lindmark