Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Diarienummer: 2021/0416

Infrastrukturdepartementet

Datum: 18 juni 2021

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerat förslag. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har utifrån de frågor verket har att bevaka inga synpunkter på kommissionens förslag.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund