Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Diarienummer: 2021/0639

Justitiedepartementet

Datum: 16 december 2021

I egenskap av medlemsorganisation begränsar Arbetsgivarverket sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har tagit del av kommitténs intressanta och genom-arbetade genomlysning av ordensväsendet, kartläggning av offentliga belöningar och de allmänna flaggdagarna.

Arbetsgivarverket kan ställa sig bakom förslaget om ett centralt system för rikets främsta utmärkelser. Arbetsgivarverket anser att ett centralt system för de högsta utmärkelserna bör utformas på ett sådant sätt att det inte leder till en begränsning av myndigheternas egna möjligheter att utdela traditionella medaljer och utmärkelser.

Verket har inga invändningar vad gäller Kommitténs förslag och bedömningar kring de allmänna flaggdagarna.

Verket avstår från yttrande i fråga om anslag till Kungliga Hovstaten.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, stabschef Ulrika Atterfors, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook och rådgivare Dan Hultgren, föredragande.

Gunnar Holmgren

Ansvarig handläggare:
Dan Hultgren