Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Diarienummer: 2021/0667

Justitiedepartementet

Datum: 3 december 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket anser att införlivandet av direktivet genomförs på ett motiverat sätt.

De inskränkningar i upphovsrätten som direktivet innebär bidrar till en mer balanserad användning av skyddat material utifrån ett arbetsgivarperspektiv, inom bland annat forsknings-, utbildnings- och bevarandeverksamhet. Detta genom förändringar som underlättar för universitet och högskolor att i rollen som arbetsgivare framställa exemplar av verk för att utföra datautvinning för forskningsändamål samt att i illustrativt syfte återge verk i undervisningen.

Vad gäller rätt till skälig ersättning noteras att denna rätt endast gäller när en upphovsman överlåter upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet. Arbetsgivarverket utgår från samt betonar vikten av att bestämmelsen på intet sätt omfattar eller påverkar den upphovsrätt som tillkommer arbetsgivaren inom ramen för ett anställningsförhållande.

I övrigt avstår Arbetsgivarverket från att yttra sig över remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren.

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog generaldirektör Gunnar Holmgren, förhandlingschef Anna Falck, chef arbetsgivarutveckling Åsa Krook, kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann samt arbetsrättsjurist Carl-Axel Holmberg, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Carl-Axel Holmberg

 

Ansvarig handläggare:
Carl-Axel Holmberg