Promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24 )

Diarienummer: 2021/0539

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 13 oktober 2021

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har utifrån verkets uppdragsområde inget ytterligare att tillägga utöver det som verket framfört i yttrandet över SOU 2020:37. Arbetsgivarverket delade i detta yttrande utredningens bedömning att förslaget enligt betänkandet skulle stärka den sökandens rättssäkerhet. Det förändrande förslaget innebär ingen ändring i detta avseende.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredarna Sofie Andersson och Torbjörn Eklund, den senare föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Torbjörn Eklund

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund