Betänkandet Vem kan man lita på?

Diarienummer: 2021/0331

Infrastrukturdepartementet

Datum: 18 juni 2021

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerat betänkande.

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om att Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska tillhandahålla en nationell valideringstjänst för validering av elektroniska underskrifter och stämplar. Verket delar utredningens bedömning om behovet av en sådan tjänst.

Verket har i övrigt inga särskilda synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund