Arbetsgivarverkets remissvar avseende ”Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis"

Diarienummer: 2021/0432

Socialdepartementet

Datum: 9 juni 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Arbetsgivarverket besvarar remissen med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog chefsjurist Hedda Mann, kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Lars Andrén