Genomförande av artikel 2.1 andra stycket m.fl. i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002 15 EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete

28 november 2011

Genomforande av artikel 2.1.pdf