Förslag till föreskrifter on innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (dnr CTK 2008/3929) – förlängning av remisstid

9 juni 2011

modifierade mikroorganismer.pdf