Direktivförslaget om ändringar av det s.k. öppenhetsdirektivet 2004_109_EG om harmonisering av insynskraven angeående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001_34_EG

15 december 2011

Direktivförslaget.pdf