Nytt pensionsavtal klart på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016. Mot bakgrund av att alla detaljer inte är klara redogör parterna endast översiktligt för innehållet i överenskommelsen.

Överenskommelsens huvudsakliga innehåll

  • PA 16 gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.
  • PA 16 medger också att en arbetstagare, under vissa förutsättningar, kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till avtalet.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden 4,5 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
  • Överenskommelsen innebär att befintligt delpensionsavtal fasas ut. I stället ger PA 16 möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 % avsätts.
  • Pensionsavtalet innehåller också bestämmelser som möjliggör extra premieavsättning dels genom kollektivavtal, dels genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital.
  • Det nya pensionsavtalet innehåller i vissa delar förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till 67 år.
  • Parterna kommer att gemensamt titta på vilka behov som finns av att utveckla informationsmaterial dels på generell nivå, dels till enskilda arbetstagare kring det nya pensionsavtalet.

Förhandlingschef Monica Dahlbom konstaterar

– Jag är mycket glad att vi efter ett långt och tålmodigt arbete idag lyckats träffa en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Det ger förutsättningar för en bra pension och stödjer också statliga arbetsgivares kompetensförsörjning och ett längre arbetsliv.

Parterna kommer nu att slutföra arbetet och därefter kommer innehållet i hela överenskommelsen att offentliggöras.

Mer information

För ytterligare upplysningar, kontakta Monica Dahlbom, förhandlingschef, 070-835 90 58 Ken Johnsson, bitr. förhandlingschef, 070-509 13 29 Inger Mattsson Kasserud, bitr. förhandlingschef, 070-571 97 95