Avtalsrörelsen startar på statens område: Arbetsgivarverket vill utveckla lönebildningen för att stödja en effektiv verksamhet

När parterna på statens avtalsområde idag inledde avtalsrörelsen, presenterade Arbetsgivarverket yrkanden som fokuserar på att avtalen ska stödja verksamheternas utveckling och en effektiv kompetensförsörjning.

De statliga verksamheterna har olika uppdrag och förutsättningar och ofta olika behov i sin kompetensförsörjning. Det är därför viktigt att kunna utveckla avtalen så att de centrala kollektivavtalen inte innehåller hinder för en effektiv lokal lönebildning. Arbetsgivarverket yrkar därför att ramavtalet ska gälla tillsvidare och inte innehålla några centralt fastställda löneökningar i procent eller belopp.

- Sedan 2010 har Arbetsgivarverket och Saco-S ett sifferlöst tillsvidareavtal, som stärkt den statliga kompetensförsörjningen. Vi vill utveckla detta avtal till att även omfatta OFR/S,P,O och Seko, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.

Snabba omvärldsförändringar och medborgarnas krav på tillgängliga och effektiva statliga verksamheter med en god service, är utgångspunkten för Arbetsgivarverkets yrkanden, särskilt vad gäller frågor kopplade till en verksamhetsanpassad arbetstidstidsförläggning.

- Arbetstidsfrågorna är grundläggande för de statliga verksamheterna för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Vi behöver därför finna lösningar som möter de behov av snabba förändringar som finns och åstadkomma en ordning där syfte, beslut och förhandlingsordning stödjer verksamhetens krav, säger Monica Dahlbom.

Avtalsförhandlingarna på statens område omfattar 250 000 anställda hos Arbetsgivarverkets 250 medlemmar. Avtalen förhandlas med organisationerna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Mellan Arbetsgivarverket och Saco-S gäller i frågor om ramavtal för löner och villkorsfrågor ett tillsvidareavtal. Nu gällande ramavtal med OFR/S,P, O och Seko löper ut den 30 september. Arbetsgivarverkets målsättning är att innan dess ha tecknat nya ramavtal med dessa organisationer.

Mer information

Arbetsgivarverkets yrkanden:

För mer information kontakta: Lars Andrén, kommunikationschef 070-2873127.