Avtalsrörelsen startar för de statliga verksamheterna: Arbetsgivarverket vill utveckla avtalen för att stödja en effektiv lokal lönebildning

Idag har parterna på det statliga avtalsområdet växlat yrkanden. Arbetsgivarverket vill fortsätta att utveckla både löneavtal och villkorsavtal för att stödja en effektiv statsförvaltning och underlätta medlemmarnas kompetensförsörjning.

För Arbetsgivarverket är det väsentligt att lönebildningen utgår ifrån verksamhetens behov och att de centrala kollektivavtalen inte motverkar en effektiv lokal lönebildning. Arbetsgivarverket yrkar därför på att flera avtal ska vara sifferlösa tillsvidareavtal där lönen sätts i lönesättande samtal.

- En sådan avtalskonstruktion underlättar verksamheternas kompetensförsörjning och utgör en tydlig drivkraft för utveckling av de statliga verksamheterna, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Att de lönesättande samtalen ska vara huvudmetod innebär att kopplingen mellan medarbetarens resultat och lön tydliggörs i ett samtal mellan chef och medarbetare som stärker den återkommande dialogen.

- Intresset för lönesättande samtal ökar och de verksamheter som infört modellen ser tydligt fördelarna jämfört med traditionella löneförhandlingar, säger Anna Falck.

Arbetsgivarverket vill ta initiativ till ett större översynsarbete när det gäller bestämmelserna kring arbetstidens förläggning. Arbetsgivarverket menar att parterna har ett ansvar att modernisera nuvarande arbetstidsavtal så att de ger bättre möjligheter att bedriva verksamheten på ett resurseffektivt sätt samtidigt som medarbetaren har rimliga förutsättningar att planera sin tillvaro.

Arbetsgivarverket vill också ta initiativ till ett partsgemensamt arbete för att analysera och identifiera behov av förändringar i avtalen som stödjer en utveckling där alltfler statliga arbetsgivare verkar internationellt.

- När vi nu växlat yrkanden påbörjar vi en analys av motparternas krav och arbetar vidare med våra egna förberedelser, säger Anna Falck.

Förhandlingsarbetet gör sedan paus över semesterperioden och återupptas i slutet av augusti med den gemensamma målsättningen att avtalen ska vara klara till den 30 september.

Avtalen på statens område omfattar cirka 250 000 anställda hos Arbetsgivaverkets cirka 250 medlemmar. Avtalen förhandlas med organisationerna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Nu gällande ramavtal med OFR/S,P,O och Seko löper ut den 30 september. Med Saco-S löper ramavtalet tillsvidare.

Mer information

Arbetsgivarverkets yrkanden:

För mer information kontakta: Lars Andrén, kommunikationschef 070-287 31 27.

Läs mer om avtalsrörelsen här.