Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31)

Arbetsgivarverkets representant är Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 82).

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering och skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Utredaren ska bland annat:

 • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,
 • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,
 • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,
 • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

 

Uppdrag att utreda behov av åtgärder till följd av ELA-förordningen

Arbetsgivarverkets representant är Lars Åström (telefon: 08-700 13 62).

Uppdraget innebär att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att utreda och bedöma behovet av kompletterande författning eller andra åtgärder till följd av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA-förordningen). Uppdraget innebär också att lämna förslag på lämpliga lösningar inklusive nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

 

Genomförande av visselblåsardirektivet (Dir. 2019:24)

Arbetsgivarverkets representant är Carl Durling (telefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bland annat omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner.

I uppdraget ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

 

En moderniserad arbetsrätt  (Dir. 2019:17)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Hedda Mann (telefon: 08-700 13 71).

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredaren ska:

 • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
 • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
 • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
 • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredaren ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet. Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Utredaren ska samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och företrädare för de små och medelstora företagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020. 

 

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Sofie Andersson (telefon: 08-700 14 60). 

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration, anpassat till nya förutsättningar.

Utredaren ska vidare analysera och föreslå hur fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

 • analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas.
 • analysera vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring.
 • analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

En utgångspunkt är att förslagen inte får leda till lägre sökintensitet, ökad risk för begränsat arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd. Förslagen ska vara budgetneutrala.

Uppdraget har fått ett tilläggsdirektiv och förlängd utredningstid till och med den 15 juni 2020.

 

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Carl Durling (tlefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bland annat:

 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen och förmåner vid rehabilitering (S 2020:04),