Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen. 

Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (Dir. 2021:94)

Arbetsgivarverkets representant i referensgruppen är Jenny Lindmark (telefon 08-700 13 98)

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över socialförsäkringsskyddet för gravida. Översynen gäller främst reglerna om graviditetspenning. Meningen är att modernisera skyddet så att förmånen i högre utsträckning fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023. 

Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (Dir. 2022:63)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp: Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 18).

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att undersöka om man vid sjukpenningärenden behöver ge större tyngd åt hur sjukskrivande läkare bedömer hur nedsatt arbetsförmågan är.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2023.

En översyn av arbetsskadeförsäkringen (Dir. 2021:116)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 18).

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över arbetsskadeförsäkringen. Meningen med översynen är att garantera att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Översynen ska också säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Utredaren ska bland annat

  • analysera villkoren för rätten till livränta i syfte att säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada,
  • ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023. 

Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Dir. 2022:31)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp: Carl Durling (telefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Syftet är både att förbättra situationen för de anställda och att värna den offentliga verksamheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

En översyn av beredskapen i arbetslivet (Dir. 2022:88)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp: Lars Åström (telefon: 08-700 13 62).

En särskild utredare ska föreslå en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning, analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen samt ta ställning till skriftlighetskravet i medbestämmandelagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023. 

Utredning om förutsättningarna för kollektivavtalad a-kassa (Dir. 2021:64)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp: Matilda Nyström Arnek (telefon: 08-700 14 34).

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera vilka skäl som ligger till grund för parternas förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring och kartlägga och redovisa vilka centrala, rättsliga och andra, frågeställningar och avvägningar som uppkommer med anledning av parternas förslag.
  • utifrån redovisad kartläggning analysera och bedöma förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Regeringen har utsett Francisca Ramsberg, överdirektör för Tillväxtverket, till särskild utredare i utredningen.

Uppdraget enligt första punkten ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023. Slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 december 2024.