Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (Dir. 2021:44)

Arbetsgivarverkets representant i referensgruppen är Tarja Nevala (telefon 08- 700 1459).

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått förändringar sedan arbetsmiljölagens (1977:1160) tillkomst. Det finns skäl att se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att behålla den höga skyddsnivån för arbetstagare i Sverige och för att arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. En särskild utredare ges därför i uppdrag att se över vissa frågor i arbetsmiljölagen:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera förutsättningarna för att utöka rådighetsansvaret i arbetsmiljölagen till att gälla i fler situationer,
 • analysera om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser av vissa föreskrifter eller vissa delar av sådana förskrifter som meddelats i anslutning till 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
 • analysera och föreslå hur arbetsmiljölagen kan förtydligas så att arbetsgivare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i högre utsträckning än i dag använder företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Carl Durling (telefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bland annat:

 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 oktober 2021.

 

Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (Dir. 2020:98)

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).

En särskild utredare ska föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också beakta den därtill hörande rekommendationen
(nr 206) i arbetet. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet.

Utredaren ska bland annat:

 • utreda och ta ställning till om svensk rätt är förenlig med konventionen,
 • om svensk rätt inte är förenlig med konventionen, föreslå de författningsändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för ratificering av konventionen, och
 • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2021.

 

Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Dir. 2020:120)

Arbetsgivarverkets expert är Carl Durling (telefon: 08-700 13 53).

Utredaren ska bedöma om det nuvarande regelverket och tillämpningen av detta utgör en bra grund för kompetensförsörjningen vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen. Syftet med utredningen är att säkerställa att det finns en förutsebar och ändamålsenlig ordning för kompetensförsörjningen, så att myndigheterna kan attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens.

Utredaren ska bland annat:

 • lämna förslag som säkerställer att Statens överklagandenämnds och Överklagandenämnden för högskolans beslut att ändra ett anställningsbeslut följs,
 • analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet,
 • analysera om anställningsvillkoren för myndighetschefer bör anpassas för en situation då en myndighetschef i samband med en förflyttning får ändrade arbetsuppgifter, och
 • lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

 

Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter (Kommittédirektiv 2021:22)

Arbetsgivarverkets expert är Torbjörn Eklund (telefon 08-700 13 82)

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet: Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet för mänskliga rättigheter ska i enlighet med förslaget i propositionen Institutet för mänskliga rättigheter främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna.

Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt bemanna myndigheten i begränsad utsträckning.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

 

Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds (Dir. 2020:140)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Matilda Nyström Arnek (telefon: 08-700 14 34).

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.