Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

 

Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (Dir.2021:94)

Arbetsgivarverkets representant i referensgruppen är Jenny Lindmark (telefon 08-700 1398)

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över socialförsäkringsskyddet för gravida. Översynen gäller främst reglerna om graviditetspenning. Meningen är att modernisera skyddet så att förmånen i högre utsträckning fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023.

 

En översyn av arbetsskadeförsäkringen (Dir. 2021:116)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 18).

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över arbetsskadeförsäkringen. Meningen med översynen är att garantera att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Översynen ska också säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Utredaren ska bland annat

  • analysera villkoren för rätten till livränta i syfte att säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada,
  • ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2023.

 

Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar (Dir. 2020:114)

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen är att modernisera, renodla och förenkla reglerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

 

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (Dir. 2021:81)

Arbetsgivarverkets representant är Tarja Nevala (telefon 08- 700 14 59).

En särskild utredare ska utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet samt lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. 

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022.

 

Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (Dir. 2021:44)

Arbetsgivarverkets representant i referensgruppen är Tarja Nevala (telefon 08- 700 14 59).

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått förändringar sedan arbetsmiljölagens (1977:1160) tillkomst. Det finns skäl att se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att behålla den höga skyddsnivån för arbetstagare i Sverige och för att arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. En särskild utredare ges därför i uppdrag att se över vissa frågor i arbetsmiljölagen:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera förutsättningarna för att utöka rådighetsansvaret i arbetsmiljölagen till att gälla i fler situationer,
  • analysera om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser av vissa föreskrifter eller vissa delar av sådana föreskrifter som meddelats i anslutning till 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
  • analysera och föreslå hur arbetsmiljölagen kan förtydligas så att arbetsgivare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i högre utsträckning än i dag använder företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2022.

 

Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds (Dir. 2020:140)

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Matilda Nyström Arnek (telefon: 08-700 14 34).

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.