Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Diarienummer: 2022/0318

Finansdepartementet

Datum: 31 augusti 2022

Ansvarig handläggare:
Anna Araskog