Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv 2021-04-19 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59 2021-04-29 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Remiss av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsregle-rade området, SOU 2020:79 2021-05-03 Förvaltningspolitik Caroline Wieslander Blücher
Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) 2021-05-03 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 2021-04-12 Förvaltningspolitik Sofie Andersson
Skatteverkets promemorior Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad 2021-04-30 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser 2021-04-30 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 2021-06-01 Förvaltningspolitik Peter Carlsson
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken 2021-05-24 Förvaltningspolitik Jenny Lindmark
Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft 2021-06-11 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 2021-05-10 Lön och pension Lars Andrén
Promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 2021-06-25 Utbildning och forskning Lars Andrén
Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) 2021-06-08 Arbetsmarknad och beskattning Lars Andrén

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se