Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar 2018-05-31 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Remiss Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-18 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Departementspromemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7 2018-05-04 Arbetsmarknad och beskattning Torbjörn Eklund
Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården 2018-05-28 Arbetsmiljö och företagshälsovård Hanna Larsson
Remittering av Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd 2018-06-08 Lön och pension Matilda Nyström
Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2018-05-09 Förvaltningspolitik Helene Bryskhe
Remiss - Promemoria Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet 2018-06-01 Lön och pension Matilda Nyström
Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering 2018-06-07 Utbildning och forskning Ann-Charlotte Jensen
Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning 2018-05-25 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Remiss - Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-04 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete 2018-06-17 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Remiss: SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion 2018-09-01 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-31 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se