Var ett skriftligt besked om avbrytande av en provanställning lämnat?

En arrestvakt underkändes i en säkerhetsprövning strax före tillträdet av en provanställning. Fråga i målet (AD 2022 nr 28) var om ett giltigt besked om avbrytande av provanställning var lämnat eller om arbetstagarens anställning hos Polismyndigheten bestod.

Arbetsgivarverket informerar 2022

Arbetsdomstolen slutsats är att anställningen avbröts genom att Polismyndigheten hade lämnat ett skriftligt besked på det sätt som krävs enligt 8 § lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA).

Bakgrund

Den 7 juni 2020 träffade Polismyndigheten och arbetstagaren ett avtal om en sex månaders provanställning, för tillträde den 28 augusti 2020. Polismyndigheten fick kännedom om att arbetstagaren hade underkänts i en förnyad säkerhetsprövning. Den 27 augusti 2020 ringde ansvarig chef till arbetstagaren och meddelade att provanställningen avbröts. De bestämde att arbetstagaren skulle ta med sig uniform, passerkort m.m. till ett möte nästkommande dag. Under mötet överlämnade chefen en handling (rubricerad som underrättelse) vilken arbetstagaren mottog. Arbetstagaren bekräftade med sin underskrift att han tagit emot innehållet i handlingen. Han erhöll ingen kopia av handlingen. Vidare överlämnade han arbetsgivarens utrustning. I målet var det ostridigt att arbetstagaren genom förfarandet insett att Polismyndigheten ville avbryta den avtalade provanställningen. Efter mötet kom arbetstagaren inte till arbetsplatsen. Istället anmälde han sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Domskäl

ST yrkade att domstolen skulle fastställa att anställningen bestod och krävde lön. Förbundet hävdade att Polismyndigheten inte uppfyllde skriftlighetskravet i LOA och därför inte avbrutit eller avslutat provanställningen. Handlingen som överlämnades var enligt sin ordalydelse en underrättelse enligt 31 § anställningsskyddslagen, innebärande att myndigheten vid ett senare tillfälle avsåg att lämna ett besked om upphörande av provanställningen. Något giltigt skriftligt besked enligt 8 § LOA lämnades inte.

Staten genom Arbetsgivarverket menade att den förda fastställelsetalan skulle avvisas då det inte var av avsevärd betydelse för förbundet eller arbetstagaren att fastställetalan prövades. I andra hand var talan preskriberad och skulle ogillas.

Vidare hävdade staten att ett giltigt och skriftligt besked om avbrytande av provanställning lämnades. Enligt 8 § LOA ska beskedet om skiljande från en provanställning vara skriftligt för att vara giltigt. Några andra särskilda formkrav om beskedets utformning finns inte. I handlingen framgick vilken dag provanställningen avbröts/upphörde och att den inte skulle övergå i en tillsvidareanställning. Genom den skriftliga handlingen och vad som framfördes muntligen per telefon samt under mötet insåg arbetstagaren att Polismyndigheten avbröt provanställningen utan att den skulle övergå i en tillsvidareanställning.

Arbetsdomstolen konstaterar att ST:s fastställelsetalan var tillåten då en bifallande dom skulle bli direkt avgörande för en talan om rätt till framtida lön. Det var därför av avsevärd betydelse att fastställelsetalan blev prövad. Eftersom förbundet inte gjorde gällande att anställningsavtalet hade tidsbegränsats i strid med anställningsskyddslagen, var preskriptionsbestämmelsen i 40 § andra stycket LAS inte tillämplig. Domstolen uttalar att en analog tillämpning av angiven bestämmelse ska ske restriktivt och ska i alla väsentliga avseenden vara jämförbar med de fall som reglerna tar sikte på. Arbetsdomstolen finner att så inte var fallet i denna situation. Talan var därmed inte preskriberad.

Slutligen menar AD att en arbetsgivares besked om avbrytande av en provanställning enligt 6 § andra stycket LAS är en ensidig rättshandling som riktas till arbetstagaren. Vad som är avgörande om en sådan rättshandling har skett är vad arbetsgivaren har avsett med åtgärden och vad arbetstagaren insett om arbetsgivarens avsikt med åtgärden. Polismyndighetens avsikt var att omedelbart avbryta anställningen. Även om handlingen var benämnd som underrättelse insåg och förstod arbetstagaren att myndigheten genom överlämnandet av den skriftliga handlingen avsåg att avsluta anställningen. Ett skriftligt besked var därför lämnat enligt 8 § LOA. Provanställningen avbröts och anställningen bestod inte, varför någon rätt till lön inte förelåg. Förbundets talan avslogs och ST förpliktades att ersätta staten för dess rättegångskostnader.

Arbetsgivarverkets kommentar

Det följer av 31 § första stycket LAS att en arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förtid.

Vill inte arbetsgivaren att en provanställning ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, ska besked om detta lämnas till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om det inte sker, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalets, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Det följer av 6 § andra och tredje stycket LAS.

På det statliga området gäller även att ett besked från arbetsgivarens sida om skiljande från provanställning ska vara skriftligt för att vara giltigt enligt 8 § LOA. Några andra särskilda formkrav på hur beskedet ska vara utformat finns inte.

Domen tydliggör att oavsett hur det skriftliga beskedet är formulerat och benämnt, är det avgörande vad arbetsgivaren har avsett med åtgärden samt vad arbetstagaren har insett om arbetsgivarens avsikt med åtgärden. Det är därför viktigt att det framgår i det skriftliga beskedet att provanställningen ska upphöra utan att övergå i en tillsvidareanställning, vilket datum anställningen upphör och vad det avser för befattning samt hos vilken arbetsgivare.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Carl Durling, telefon 08-700 13 53.

Kommentarer AD-domar

Sammanställning av  "Arbetsgivarverket informerar" med kommenterar av AD-domar: