Tydliga riktlinjer för distansarbete förebygger sjukdom och skador

Arbetsmiljöverkets har i ett ärende nyligen kommit fram till samma slutsats som Arbetsgivarverket vad gäller distansarbete. Skador och sjukdom av bildskärmsarbete kan förebyggas om arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har tydliga riktlinjer.

Arbetsgivarverket informerar 2022

Logotyp för Arbetsgivarverket informerar

Ett skyddsombud vid Transportstyrelsen begärde att Arbetsmiljöverket skulle stoppa distansarbete tills det utretts vilka åtgärder som behövs för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets beslut i ärendet förtydligar vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete även vid distansarbete. Det vill säga att återkommande undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker, vidta åtgärder samt följa upp om det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte. Tydliga riktlinjer för distansarbete gör att skador och sjukdom av bildskärmsarbete kan förebyggas.

Aktuella föreskrifter i det här fallet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete" AFS 2001:1, "Arbete vid bildskärm" AFS 1998:5 och "Belastningsergonomi" AFS 2012:2.

Bakgrund till ärendet

Skyddsombudet begärde att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen mot Transportstyrelsen. Som stöd för begäran anförde skyddsombudet följande:

  1. Arbetsgivaren skulle genomföra kartläggning av fysiska och psykiska risker som påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö med anledning av fler anställda på minskad lokalyta.
  2. Överenskommelse om distansarbete i upp till tre dagar i veckan skulle anses innebära permanent bildskärmsarbete och därmed krav på att arbetsgivaren skulle tillhandahålla nödvändig utrustning för att förebygga skador och sjukdom.
  3. Arbetsgivaren skulle avvakta med överenskommelser om distansarbete till dess att Arbetsmiljöverket hade beslutat om de övriga två punkterna.

Arbetsmiljöverkets beslut

Vad gäller punkt ett angående kartläggning har Arbetsmiljöverket inte tagit ställning. Vad gäller punkt två beslutade Arbetsmiljöverket att inte meddela något förbud eller föreläggande. Den tredje punkten avvisade Arbetsmiljöverket eftersom det inte faller inom de områden som Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om.

Motivering till Arbetsmiljöverkets beslut i punkt två

Arbetsmiljöverkets konstaterade vid en inspektion att alla arbetstagare har en huvudarbetsplats vid någon av Transportstyrelsens lokaler. Det finns möjlighet att göra överenskommelse om distansarbete vissa dagar i veckan och arbetsgivaren tillhandahåller då bärbar dator och mobiltelefon samt vid behov även bildskärm, personlig mus, tangentbord och hörlurar. Ansvarig chef kan även göra besluta om individuell anpassning.

I myndighetens dokument "Överenskommelse om distansarbete" står tydligt att arbetsgivaren har ansvar för att distansarbetsplatsen är funktionell och tillfredsställande utifrån fysiska, psykosociala och organisatoriska aspekter. Arbetsmiljön på distansarbetsplatsen ska även följas upp både på individnivå och på övergripande nivå. Om arbetsmiljön vid distansarbetsplatsen inte bedöms vara tillfredsställande vid uppföljningen ska arbetstagaren arbeta från huvudarbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket ansåg inte det fanns något skäl att tro att arbetsgivaren inte ska följa sina egna riktlinjer.

Arbetsgivarverkets kommentar

Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att distansarbetet kan bedrivas med tillfredsställande arbetsmiljö när arbetsgivaren har riktlinjer som tydliggör att

  • chefen ska förvissa sig om att arbetstagarens arbetsmiljö är inredd och utformad på ett lämpligt sätt ur arbetsmiljösynpunkt
  • chefen är ansvarig för att säkerställa att distansarbetsplatsen är funktionell och tillfredsställande utifrån fysiska, psykosociala och organisatoriska aspekter
  • chefen ansvarar för att arbetsmiljön på distansarbetsplatsen följs upp
  • utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller på distansarbetsplatsen består av en standardutrustning som är ändamålsenlig.

Gränsen för vad som är att se som permanent bildskärmsarbete vid arbete på distans är svår att uttala sig om. Beroende på arbetets karaktär kan det likväl vara aktuellt vid två dagars som fyra dagars distansarbete per vecka. Det väsentliga är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt ha tydliga riktlinjer kring arbetsmiljöansvar, lämplig standardutrustning samt uppföljning av arbetsmiljöns olika aspekter på såväl organisations- som individnivå.

Arbetsgivarverkets information om distansarbete