Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på den statliga sektorn (OFR/S,P,O, Saco-S och Seko) har den 27 juni 2022 slutit en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet.

Arbetsgivarverket informear 2022

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Den nya överenskommelsen träder i kraft den 1 oktober 2022. I detta Arbetsgivarverket informerar redogör vi för den nya överenskommelsen.

I den del som parterna inte kommit överens om något annat gäller i övrigt de bestämmelser som träder i kraft enligt regeringens proposition 2021/22:176 ”Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet”.

Avtal om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor innehåller anpassningar av LAS, förändringar i omställningsbestämmelserna samt förändrade villkor för arbetstagares studier. Avtalet har träffats med anledning av de författningsförändringar m.m. som beslutats enligt propositionen ovan och som en följd av den överenskommelse som parterna på den privata sektorn träffat i samförstånd med regeringen och dess samarbetspartier.

Författningsändringarna väntas få stor betydelse för de statliga arbetsgivarnas förutsättningar för kompetensförsörjning. På arbetsmarknaden beskrivs det som ett paradigmskifte med innebörden fler i tillsvidareanställning samtidigt som arbetsgivaren får bättre förutsättningar i omställningssituationer. Dessutom införs ökade möjligheter till kompetensutveckling samt till stöd vid arbetslöshet.

Den nya överenskommelsen har träffats med beaktande av att avtalsvärdet inte ska påverka lönekostnadsutvecklingen inom den statliga sektorn eller på svensk arbetsmarknad.

Bakgrund

Svenskt näringsliv och PTK träffade i oktober 2020 två principöverenskommelser dels Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd dels Principöverenskommelsen om parternas krav på staten. Överenskommelserna träffades i samförstånd med regeringen och dess samarbetspartier. I november 2021 avslutades även förhandlingar mellan LO och Svenskt näringsliv med ett motsvarande innehåll. Parterna var överens om att Huvudavtalet skulle genomföras under förutsättning att riksdagen ställde sig bakom de krav som parterna ställde på staten och som omfattade såväl förändringar i författning som viss statlig finansiering av studier och omställning.

Propositionen har nu antagits. Svenskt Näringsliv, PTK och LO har den 22 juni därefter slutligen justerat den tidigare överenskommelsen.

Komplexitet för andra avtalsområden

Den statliga sektorn påverkas av förändringarna som följer av överenskommelsen. Riksdagens beslut medför att bestämmelser som inte är anpassade till sektorns förhållanden och särreglering införs. Vissa av bestämmelserna förutsätter dessutom kollektivavtalsändringar för att träda i kraft. Följderna av förhandlingarna på den privata sektorn har därför i det närmaste krävt att statliga centrala parter finner lösningar för sektorn.

Den nya överenskommelsen

Den nya överenskommelsen om flexibilitet, omställning och trygghet inom statlig sektor innehåller nya kollektivavtalsbestämmelser inom tre huvudområden till följd av författningsändringarna och/eller kompetensförsörjningsavväganden:

 • Kompetensutveckling
 • Anställningsskydd
 • Omställningsstöd

Kompetensutveckling

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs med giltighet från 1 januari 2023. Syftet är att ge fler yrkesaktiva möjlighet att vidareutbilda sig under arbetslivet. Något som anses särskilt viktigt i en tid när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt högre takt. Stödet får enbart lämnas för sådan utbildning som stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Omställningsstödet ger därför individen förutsättningar för studier samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning ska underlättas.

Omställningsstudiestödet är begränsat till 44 veckor på heltid (motsvarande ett år), men kan även lämnas för deltidsstudier och då proportionerligt under en längre tid. Det är CSN som administrerar och fattar beslut om omställningsstudiestöd. Ett av underlagen för beslutet kan lämnas av respektive sektors omställningsorganisation.

En arbetstagare kvalificerar sig för stödet genom förvärvsarbete, i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst åtta år under en ramtid om 14 år (lag 2022:856 om omställningsstudiestöd).

Överenskommelser om kompetensutveckling

Mot bakgrund av ovanstående förändring i lagstiftningen samt de avtal som slutits på andra delar av arbetsmarknaden gäller enligt den statliga sektorns överenskommelse att:

 • Trygghetsstiftelsen ska kunna lämna vägledning och rådgivning inför eventuellt beslut om utbildning och/eller validering. Detta både till arbetstagare i anställning samt till arbetstagare i omställning.
 • Trygghetsstiftelsen på begäran kan lämna ett yttrande som underlag för CSN:s beslut om omställningsstudiestöd.
 • Tre studiestöd, som finansieras inom ramen för Trygghetsstiftelsen, införs
  - kortvarigt studiestöd för studier 1 till 4 dagar under pågående anställning,
  - kompletterande studiestöd för studier 5 dagar till 44 veckor, under pågående anställning eller när en anställning upphört,
  - förlängt studiestöd 1 till 4 terminer när en anställning upphört.
 • Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet vid utbildning anpassas för att ge arbetsgivaren förutsättningar att beakta verksamhetens behov då en arbetstagare ansöker om ledighet för studier med kortvarigt eller kompletterande studiestöd.

Anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ändras med huvudsaklig giltighet från 1 oktober 2022. En närmare beskrivning av dessa förändringar lämnas i Arbetsgivarverket informerar inom kort. Nedan redogörs översiktligt för författningsändringar som direkt berörs av den statliga överenskommelsen.

Den tidsbegränsade anställningsgrunden, allmän visstidsanställning, utmönstras till förmån för en ny tidsbegränsad anställning, särskild visstidsanställning (LAS 5 §). En särskild visstidsanställning kan pågå maximalt 12 månader under en femårsperiod innan den konverteras till en tillsvidareanställning. Konverteringsreglerna (LAS 5 a §) har skärpts avseende vilken tid som ska medräknas för kvalificeringen.

Arbetsgivarens möjligheter att ensidigt undanta arbetstagare före turordning vid arbetsbrist utökas. Enligt 22 § 2 st kommer alla arbetsgivare, oavsett storlek, kunna undanta tre arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten (se dock nedan).

Överenskommelser om bestämmelser om anställningsskydd

Inom LAS sker stora förändringar. Inom den statliga sektorns överenskommelse har dessa bestämmelser ändrats:

 • För att komplettera de möjligheter som turordningsavtalet på den statliga sektorn omfattar ska sådana undantag från turordning som regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd 22 § 2 st enbart kunna tillämpas hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare och då endast var sjätte månad.
 • En anpassad tidsbegränsad anställning, så kallad statlig visstidsanställning, införs.
 • En tidsbegränsad anställning, så kallad meriteringsanställning, införs inom åklagar- och domarkarriären.
 • Arbetstagare som är tidsbegränsat anställda på en särskild visstidsanställning, ska under vissa förutsättningar kunna anmäla till arbetsgivaren att anställningen inte ska konverteras till en tillsvidareanställning.
 • Under den tid som överenskommelsen om flexibilitet, omställning och trygghet gäller i sin helhet kan inte Anställningsförordningens 9 §, 2 pkt tillämpas.

Omställningsstöd

Ett grundläggande omställningsstöd införs på arbetsmarknaden. Stödet syftar till att stärka enskilda personers framtida ställning på svensk arbetsmarknad. Staten ansvarar för det grundläggande stödet till den som är anställd hos en arbetsgivare som inte har omställningsbestämmelser genom kollektivavtal. På arbetsplatser med kollektivavtal gäller stöd enligt avtalet oavsett vad detta innehåller.

Det grundläggande omställningsstödet omfattar den som har förvärvsarbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka under en kalendermånad och i sammanlagt minst 12 månader inom en 24-månadersperiod. Arbetet kan ha utförts i en eller flera anställningar inom samma eller olika sektorer på arbetsmarknaden. Det grundläggande stödet lämnas under maximalt 12 månader.

Omställnings- och kompetensstöd lämnas i form av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd.

Den arbetsgivare som finansierar ett grundläggande omställningsstöd inom ramen för ett kollektivavtal eller ett ensidigt erbjudande ska kunna erhålla en ersättning från staten med, som mest, 0,15 procent av lönesumman. Rätt till ersättning förutsätter att det stöd som arbetsgivare erbjuder motsvarar det offentliga grundläggande stödet, såväl vad gäller kvalificeringsvillkor som innehåll.

Överenskommelser om omställning

Parterna inom de stora avtalsområdena samt den som inte har sådant kollektivavtal omfattas av grundläggande omställningsstöd. Mot den bakgrunden är det inte rimligt att den statliga sektorn står utanför. Därför införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd genom Trygghetsstiftelsen. Stödet finansieras inom den avgift som statliga arbetsgivare erlägger till stiftelsen. Därmed kommer troligen medlemmar i Arbetsgivarverket att kunna ta del av den ersättning som lämnas från staten för finansiering av stödet.

Parterna är därutöver överens om ändringar avseende tidsbegränsat anställda i Avtal om omställning samt en mindre förändring i efterskyddet.

Dessutom har parterna enats om att den tillämpning av avtal om omställning som gäller i vissa fall då anställning upphör som en följd av sjukdom ska äga fortsatt giltighet efter 31 december 2023.

Mer information

Avtal: Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor 

Nyhet: Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor