Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare

Nu införs ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd som för arbetsgivare bland annat innebär en utökad informationsskyldighet. Lagändringarna träder i kraft den 29 juni 2022. Ändringarna har tillkommit till följd av införandet av arbetsvillkorsdirektivet.

Arbetsgivarverket informerar 2022

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Arbetsvillkorsdirektivet ersätter upplysningsdirektivet (rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagare om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet). Genom direktivet uppdateras bestämmelserna i upplysningsdirektivet angående arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagare om anställningsvillkor. Vidare följer bestämmelser om vissa minimikrav i fråga om arbetsvillkor. Syftet med införandet är att skapa tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.

Nedan följer information i de delar där implementeringen av direktivet innebär förändringar i lagstiftning som påverkar Arbetsgivarverkets medlemmar.

Ändringar i 6 c § LAS

En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet enligt 6 c § LAS. Informationen ska innehålla uppgifter om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats. Om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats ska arbetsgivaren informera om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats. Informationen ska även innehålla en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller yrkestitel.

Vidare ska arbetsgivaren informera om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid eller om det avser en provanställning. Om det avser en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller anges. Är det en anställning för begränsad tid ska informationen innehålla uppgift om anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser. Är det fråga om en provanställning ska arbetsgivaren informera om prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen.

Därutöver ska arbetsgivaren informera om begynnelselön och andra löneförmåner – som ska anges separat – samt hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut.

Information ska även lämnas om längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt samt vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall.

Arbetsgivaren ska dessutom informera om minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar samt om regler för skiftbyte.

Ovanstående information ska lämnas skriftligen så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta ska arbetsgivaren informera om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren i förekommande fall, längden på arbetstagarens semester, de bestämmelser som arbetstagare och arbetsgivare ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet och tillämpliga kollektivavtal. Information ska även lämnas om inbetalning av arbetsgivaravgifter och om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren. Skyldigheten att lämna information enligt 6 c § gäller oavsett anställningens längd, det vill säga även för anställningar som bara pågår en dag. Informationen ska lämnas skriftligen och arbetsgivaren bör spara bevis på översändandet eller mottagandet om informationen lämnats i elektronisk form. Det framgår av bestämmelsen i 6 c §, sista stycket, i vilka fall man kan hänvisa till lag, författning eller kollektivavtal.

Om informationsskyldigheten inte uppfylls kan en arbetstagare föra talan om skadestånd enligt 38 § LAS för brott mot informationsskyldigheten.

En reviderad blankett för anställningsbevis finns på vår blankettsida (Arbetsgivarguiden).

Ytterligare information till arbetstagare som sänds utomlands

Om en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor, ska arbetsgivare lämna skriftlig information enligt 6 c § LAS till arbetstagaren före avresan. Enligt ändringar i 6 d § LAS ska nu även information lämnas om vilket land eller vilka länder arbetet ska utföras i, om det betalas ut ersättning för hemresa och i så fall villkoren för hemresa.

Vidare införs en utökad informationsskyldighet för arbetsgivare som har utstationerade arbetstagare enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Information om ändring av förutsättningar för anställningen

Om förutsättningarna för anställningen ändras ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen så snart som möjligt, men senast den dag då ändringen ska börja tillämpas. Det följer av 6 e § i LAS.

Anställning hos annan arbetsgivare under anställning

En arbetsgivare ska inte få förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Det följer av en ny bestämmelse, 6 i § LAS. Ett förbud får dock meddelas om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. I samma bestämmelse följer att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Om en arbetsgivare bryter mot bestämmelsen kan det medföra skyldighet att betala skadestånd. Statliga arbetsgivare berörs inte av den nya bestämmelsen då frågan om förtroende skadlig bisyssla regleras av 7-7 d § § i lagen (1994:260) om offentlig anställning och arbetshindrande och konkurrerande bisyssla regleras i villkorsavtalen. Vidare finns regleringen i 11 § lagen om offentlig anställning kvar. Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar omfattas av villkorsavtalens reglering av arbetshindrande bisyssla. Däremot kommer de att omfattas av 6 i § LAS i de fall den andra anställningen konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Begäran om övergång till annan anställningsform

Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad, eller om en arbetstagare som är anställd tills vidare begär en högre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran. Detta följer av en ny bestämmelse, 6 h §. I det skriftliga svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges. Arbetsgivaren ska lämna ett skriftligt svar inom en månad. Om arbetstagaren gör en ny begäran inom tolv månader finns ingen skyldighet att lämna ett nytt skriftligt svar. En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att han eller hon när begäran görs har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader och inte är provanställd.

För en statlig arbetsgivare föreligger informationsskyldighet enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) när en ny anställning ska tillsättas. Vidare får vid statliga anställningar endast hänsyn tas till förtjänst och skicklighet enligt 12 kap. 5 § regeringsformen (1974:152) och 4 § lagen om offentlig anställning. Ett svar från en statlig myndighet till en arbetstagare kan därför innehålla en hänvisning till dessa bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ändringarna träder i kraft den 29 juni 2022. De nya bestämmelserna om informationsskyldighet ska inte tillämpas på anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. I sådana fall tillämpas LAS äldre bestämmelser om informationsskyldighet. Om ett anställningsavtal har ingåtts före ikraftträdandet ska arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt de nya bestämmelserna om arbetstagaren begär det.

Utöver ovan ändringar införs även ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar samt lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.