Frågor och svar om Statens kompetens i regionerna

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Kan vi låna ut alternativt arbetsleda arbetstagare, som vi för närvarande inte kan sysselsätta, med anledning av vikande efterfrågan, till arbetsgivare inom andra sektorer? (2020-03-19)

  SVAR: Det går inte att arbetsleda en arbetstagare mot dennes vilja till ett arbete utanför staten. Även en så kallad frivillig utlåning bör undvikas eftersom det troligen inte ryms inom ramen för myndighetens uppdrag. Däremot kan arbetsgivaren bevilja tjänstledigt enligt 10 b § tjänstledighetsförordningen för anställning hos annan arbetsgivare.
 • FRÅGA: Vi har läkare med flera som har förenade anställningar (kombinationsanställningar). De arbetar normalt 70 % hos oss och 30 % på ett sjukhus. Kan vi arbetsleda dem så att de arbetar mer inom vården där de just nu behövs mer? (2020-03-23)

  SVAR: Arbetstagare med förenade anställningar/kombinationsanställningar har två arbetsgivare och är arbetsskyldiga både på lärosätet och i regionen. Mellan arbetsgivarna finns samarbetsavtal om bland annat arbetstidens fördelning. För dessa arbetstagare kan det under rådande omständigheter bli aktuellt med en omfördelning av arbetstiden.

  I de fall den anställde inte motsätter sig en omfördelning är rekommendationen att ett tilläggsavtal till redan befintliga samarbetsavtal görs där den nya arbetsfördelningen regleras i tid och omfattning. För att det inte ska uppstå några missförstånd är det bra om lärosätet, regionen och den anställde undertecknar tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet bör vara tidsbegränsat.

  Eftersom en anställd med förenad anställning redan är arbetsskyldig vid både lärosätet och regionen går det att arbetsleda den anställde till utökad arbetstidsförläggning vid regionen även om denne motsätter sig detta. Detta kräver givetvis att lärosätet och regionen i och för sig är överens om detta i ett samarbetsavtal. Eftersom den förenade anställningen innebär en rätt till arbete hos båda arbetsgivarna är bedömningen att det endast tidsbegränsat går att arbetsleda den anställde mot dennes vilja. 

  Så länge arbetstagaren utför arbetet i regionen, inom ramen för sin kombinationsanställning, tillämpas PA16.
 • FRÅGA: Vad gäller avseende pension för läkare, sjuksköterskor och andra som beviljas tjänstledigt för att arbeta i regionen? (2020-03-23)

  SVAR: Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gått ut med följande rekommendation till regionerna, notera att den utgår ifrån att arbetstagaren beviljats tjänstledigt och anställts i regionen. Nedan gäller alltså inte vid utlån eller arbetsledning till regionen:

  Med anledning av den situation Sverige befinner sig i till följd av den pågående pandemin, där vården och omsorgen redan nu befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora påfrestningar, är det nödvändigt för hälso- och sjukvården att ställa om resurser och personal för att hantera krisen. De kombinationsläkare som till del arbetar för region och till del arbetar för statlig myndighet utgör en betydande resurs i svensk hälso- och sjukvård.

  För att underlätta den akuta personalförsörjningssituationen rekommenderar SKR berörda regioner att tillämpa AKAP-KL i de fall kombinationsläkare tidsbegränsat anställs för att arbeta heltid i samband med pandemin. Detta under förutsättning att individerna beviljas tjänstledighet i sin ordinarie anställning.

  Bakgrunden till rekommendationen är att personal som tillfälligt anställs i regionerna skulle riskera att förlora i tjänstepensionshänseende. Något intjänande sker inte under tjänstledighet till ordinarie tjänstepension. Intjänandet av den kommunala tjänstepensionen kan också bli otillräckligt. Detta bland annat på grund av att tillgodoräkning av tid (till den förmånsbestämda pensionen) förutsätter att anställningen uppgår till en sammanhängande tid om minst tre månader.

  Efter kontakt med SKR kan tilläggas att ovan också gäller sjuksköterskor och andra.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Anställning och arbetsskyldighet

Arbetstid och vila

Förebyggande arbete och uppgifter om smitta

Resor

Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga

Statens kompetens i regionerna

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.

Våra rådgivare