Frågor och svar om Semester

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Underrättelse om förläggning av huvudsemestern ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det inte är möjligt vad gäller då? (2020-03-24)

  SVAR: Om det föreligger särskilda skäl enligt 11 § 2 stycket semesterlagen, får underrättelsen lämnas senare, om möjligt minst en månad före ledighetens början. Huruvida särskilda skäl föreligger beror på hur pandemin påverkar möjligheten att planera verksamheten.
 • FRÅGA: Kan vi i denna speciella situation göra undantag från arbetstagarens rätt till huvudsemester, det vill säga fyra veckors sammanhängande ledighet under juni, juli och augusti? (2020-03-24)

  SVAR: Arbetstagarens rätt till huvudsemester gäller om inget annat har avtalats med lokal arbetstagarorganisation (lokalt kollektivavtal). Inför arbetsgivarens beslut om att förlägga huvudsemestern ska arbetsgivaren påkalla förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL. Vid denna förhandling kan parterna komma överens om sådant lokalt kollektivavtal. Om lokalt avtal inte träffas kan arbetsgivaren, om det föreligger särskilda skäl enligt 12 § semesterlagen, besluta om att förlägga semestern till annan tid. Beroende på hur situationen utvecklas och hur den påverkar verksamheten kan bestämmelsen om särskilda skäl bli tillämplig. Särskilda skäl kan vara när säkerheten på arbetsplatsen äventyras till följd av arbetstagarens semesteruttag eller om arbetstagarens ledighet kan påverka viktiga samhällsintressen. Att frångå rätten till fyra veckors sammanhängande ledighet förutsätter emellertid lokalt avtal.
 • FRÅGA: Vi befarar att vi till följd av pandemin inte kommer att kunna lägga ut arbetstagares hela årssemester under innevarande år och arbetstagaren kan inte spara mer semester. Kan vi tillämpa särskilda skäl enligt 5 kap 12 § villkorsavtalen? (2020-04-15)

  SVAR: Arbetsgivaren bör i första hand försöka förlägga semestern enligt semesterlagen eller träffa lokalt kollektivavtal om annan förläggning. Först därefter bör bestämmelsen om särskilda skäl enligt 5 kap. 12 § villkorsavtalen tillämpas.
 • FRÅGA: Kan arbetstagaren ensidigt ändra eller återkalla redan beviljad semester? (2020-04-01)

  SVAR: Nej, en arbetstagare kan inte ensidigt ändra eller avbryta sin beviljade semester. Däremot kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att redan utlagd och beviljad semester ändras eller återkallas.
 • FRÅGA: Kan en arbetsgivare återta redan beviljad semester om det visar sig att arbetsgivaren är i behov av arbetstagaren för att kunna klara av att utföra vissa viktigare funktioner i sin verksamhet under en period då många andra arbetstagare är frånvarande från sina arbeten på grund av sjukdom? (2020-02-07)

  SVAR: Beslut om beviljad semester är bindande. Detta innebär att arbetsgivaren, om det saknas fog för det, inte ensidigt kan återkalla sådant beslut utan att drabbas av påföljd i form av skadestånd (AD 1983 nr 123 och AD 2017 nr 33).

  En arbetsgivare som ensidigt återkallar redan beviljad semester kan alltså som huvudregel bli skyldig att utge allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd för kostnader som arbetstagaren haft till följd av att semestern avbrutits, till exempel kostnad för hemresa eller en inställd resa för denne med familj.

  Inträffar det däremot händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse och inte heller haft anledning att räkna med föreligger ingen skyldighet att utge allmänt skadestånd. Återtagandet av semestern får alltså inte bero på dålig planering.

  I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagaren avbryter sin semester bedömer Arbetsgivarverket att det finns fog för att återkalla redan beviljad semester. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.