Frågor och svar om Resor

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

Det är upp till varje myndighet att utifrån sin roll som arbetsgivare bedöma vad som är en lämplig hantering avseende såväl tjänsteresor som semesterresor. En utgångspunkt vid bedömningen är att arbetsmiljön ska vara fortsatt tillfredsställande enligt 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen samtidigt som verksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

 • FRÅGA: En arbetstagare som är på tjänsteresa kan inte komma hem på grund av coronaviruset. Vad gäller? (2020-02-27)

  SVAR: För de som är på tjänsteresa och inte kan komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen.

  "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs på grund av omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, anses denna längre bortovaro vara föranledd av förrättningen."

  Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att arbetstagaren har rätt till traktamente.
 • FRÅGA: Trots att UD rekommenderar att man inte reser till ett land eller en region på grund av coronaviruset, åker en arbetstagare dit på semester. När hen kommer hem vill du som arbetsgivare, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, inte att hen kommer till arbetet. Någon möjlighet att arbeta hemifrån finns inte. Har arbetstagaren rätt till lön? (2020-06-09)

  SVAR: Enligt 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det är Arbetsgivarverkets uppfattning att en arbetstagare som inte följer UD:s reserekommendationer med anledning av coronaviruset, inte kan anses uppfylla denna skyldighet. Frågan om arbetstagaren ska vara hemma med lön får avgöras från fall till fall, till exempel beroende på hur omfattande smittspridningen är i Sverige jämfört med det land arbetstagaren varit i. Detta bör dock arbetsgivaren kommunicera med arbetstagaren före avresa.
 • FRÅGA: Vi har en arbetstagare som trots UD:s avrådan från resor åkte utomlands. Hen har nu fastnat i utlandet och kan inte ta sig hem och inte heller återgå till arbetet som planerat. Är frånvaron olovlig? (2020-06-09)

  SVAR: Ja, frånvaron är olovlig. Detta bör arbetsgivaren tydligt kommunicera med arbetstagaren före avresan, det vill säga att konsekvensen av att bryta mot UD:s avrådan innebär att medarbetaren reser på egen risk och att frånvaron därmed kommer att betraktas som olovlig.

 • FRÅGA: Vi har en arbetstagare som inte kan resa hem eftersom hen är kvarhållen i karantän på hotellet. Är vi skyldiga att betala lön som vanligt eller "lön till smittbärare" enligt 9 kap. 3 § villkorsavtalen respektive 12 § 12 mom. affärsverksavtalen? (2020-06-09)

  SVAR: För de som är på semester och inte kan komma hem gäller vad som står i 6 kap. villkorsavtalen och 15 § 3 mom. affärsverksavtalen. Det innebär att löneavdrag ska göras om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för att låta arbetstagaren behålla lönen helt eller delvis. Om arbetstagaren istället för löneavdrag hellre vill ta ut semester går detta komma överens om.

  Lön till smittbärare enligt ovan angivna bestämmelser ska bara betalas om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att arbetstagaren är eller misstänks vara smittbärare. Kan arbetstagaren vid hemkomst visa sådant intyg ska ersättningen regleras retroaktivt.

  Frånvaron i dessa fall får anses ha uppstått utan förskyllan och kan därför inte betraktas som misskötsamhet med efterföljande arbetsrättslig åtgärd.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.