Frågor och svar om Resor

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

Det är upp till varje myndighet att utifrån sin roll som arbetsgivare bedöma vad som är en lämplig hantering avseende såväl tjänsteresor som semesterresor. En utgångspunkt vid bedömningen är att arbetsmiljön ska vara fortsatt tillfredsställande enligt 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen samtidigt som verksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

 • FRÅGA: Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för alla som varit utomlands. Vi har en anställd som kommer hem från utlandsresa och som kommer till jobbet utan att följa rekommendationen om karantän. Personen har arbetsuppgifter som inte går att utföra hemifrån. Vi anser att det är olämpligt att personen inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och vill inte att personen är på jobbet. Hur ska vi hantera situationen? (2021-07-01)

  SVAR: Enligt 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det är Arbetsgivarverkets uppfattning att en arbetstagare som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om karantän efter resa med anledning av coronaviruset, inte kan anses uppfylla denna skyldighet. Kan arbetstagaren inte utföra sina arbetsuppgifter hemifrån så står hen inte till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren kan då bevilja fortsatt semester alternativt får arbetstagaren vara tjänstledig utan lön. Om möjligt är det bra om detta kommuniceras med arbetstagaren före avresa.

  Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet
 • FRÅGA: En arbetstagare som är på tjänsteresa kan inte komma hem på grund av coronaviruset. Vad gäller? (2020-02-27)

  SVAR: För de som är på tjänsteresa och inte kan komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen.

  "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs på grund av omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, anses denna längre bortovaro vara föranledd av förrättningen."

  Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att arbetstagaren har rätt till traktamente.
 • FRÅGA: Vi har en arbetstagare som trots UD:s avrådan från resor åkte utomlands. Hen har nu fastnat i utlandet och kan inte ta sig hem och inte heller återgå till arbetet som planerat. Är frånvaron olovlig? (2020-06-09)

  SVAR: Ja, frånvaron är olovlig. Detta bör arbetsgivaren tydligt kommunicera med arbetstagaren före avresan, det vill säga att konsekvensen av att bryta mot UD:s avrådan innebär att medarbetaren reser på egen risk och att frånvaron därmed kommer att betraktas som olovlig.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.