Frågor och svar om Förebyggande arbete och uppgifter om smitta

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Vad innebär kravet att alla arbetsgivare ska göra en riskbedömning? (2020-02-07)

  SVAR: Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren planera för hur ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Vidare bör alla arbetstagare informeras om vad som gäller.

  Varje arbetsplats ska riskbedömas utifrån den verksamhet som bedrivs. I riskbedömningen ska det anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Bedömningen av de allvarliga riskerna ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att åtgärderna blir vidtagna.

  Om arbetsgivaren saknar kompetens att göra en riskbedömning ska man ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården. Riskbedömning ska ske i samverkan med skyddsombudet.

  I samband med riskbedömningen är det även lämpligt att, utöver vad planeringen innebär i sak, diskutera med de lokala arbetstagarorganisationerna om samverkansformerna före eventuella beslut om viktigare förändring som behöver fattas med kort varsel.
 • FRÅGA: Hur hanterar vi medarbetares oro? (2020-03-18)

  SVAR: Det ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att skapa förutsättningar som, så gott det går, omhändertar medarbetares oro. Det är därför viktigt att chefer, med eller utan stöd av HR eller företagshälsovård, för en kontinuerlig dialog med sina medarbetare för att fånga upp eventuell oro och i möjligaste mån omhänderta den. Det kan således vara bra att dagligen sätta av lite tid så att det skapas utrymme för medarbetare som behöver ventilera olika frågor. Generellt kan emellertid sägas att vikten av tydlig information inte kan överskattas när det gäller:

  - arbetsgivarpolitiken, det vill säga vilka ställningstaganden och åtgärder arbetsgivaren gör för att minska smittspridningen och samtidigt hålla igång verksamheten samt
  - vart man ska vända sig om man vill få stöd och hjälp för att få svar på frågor eller hantera oro.
 • FRÅGA: Hur ska vi som arbetsgivare skydda riskgrupper? (2020-03-17)

  SVAR: På Folkhälsomyndighetens webbplats finns frågor och svar om vilka som tillhör riskgrupper. Arbetsgivaren bör utifrån detta ta ställning till vilka medarbetare som kan tillhöra en riskgrupp. För att kunna göra detta behöver man föra en dialog med medarbetarna. Uppgifter om hälsotillstånd är känsliga personuppgifter och ska hanteras på ett säkert sätt.

  Med utgångspunkt i vilka medarbetare som tillhör riskgrupper och verksamhetens behov, har arbetsgivaren att avgöra, från fall till fall och med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilka arbetstagare som till exempel ska utföra sitt arbete hemifrån.
 • FRÅGA: Vi har en arbetstagare som kommit från ett land där smittan finns. Utifrån verksamhetens förutsättningar är det inte möjligt att utföra arbetet hemifrån. Hen är till synes fullt frisk, men av arbetsmiljöskäl vill vi inte att hen kommer till arbetet. Kan vi hindra hen från att komma till arbetet? (2020-02-27)

  SVARFriska hemvändande personer står till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren bör vara hemma är detta möjligt. En arbetstagare som hålls hemma, under dessa omständigheter, har dock rätt till bibehållen lön. Om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att hen kan antas vara smittad utgår lön till smittbärare.
 • FRÅGA: Skulle hela arbetsplatsen kunna bli satt i karantän? (2020-03-06)

  SVAR: Utgångspunkten är att verksamheten ska upprätthållas. Vad avser beslut om karantän, isolering och avspärrning är detta inte något som arbetsgivaren har att hantera, utan frågor som regleras i smittskyddslagen och som Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkare beslutar om.
 • FRÅGA: Kan arbetsgivare tvinga arbetstagare att vaccinera sig? (2020-02-07)

  SVAR: Nej, enligt regeringsformen 2 kap 6 § är varje individ gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det grundlagsfästa skyddet innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte kan tvinga arbetstagare att vaccinera sig.

 • FRÅGA:  Vi får erbjudande från olika aktörer om att erbjuda de anställda att göra antikroppstest. Bör vi göra det? (2020-06-09)

  SVAR: Huruvida det är motiverat att testa anställda får avgöras utifrån ett verksamhetsperspektiv såväl som ett arbetsmiljöperspektiv. Enligt regeringsformen 2 kap. 6 § är emellertid varje individ gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det grundlagsfästa skyddet innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte kan tvinga arbetstagare vare sig att testa eller vaccinera sig.

 • FRÅGA: Vi har medarbetare som är eller antas vara smittade av coronavirus. Hur ska vi hantera/kommunicera denna uppgift internt? (2020-03-12)

  SVAR: Uppgift om medarbetares hälsotillstånd kan vara sekretessbelagd enligt 39 kap. 2 § OSL om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Information om enskilds hälsotillstånd får därför ske efter bedömning i varje enskilt fall. Medarbetaren kan ge sitt samtycke till att informationen kan kommuniceras på arbetsplatsen.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.