Frågor och svar om Anställning och arbetsskyldighet

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Vi har arbetstagare som arbetar hemifrån och som vägrar att delta i digitala möten. Hur ska vi hantera det? (2020-04-03) 

  SVAR: Att delta i digitala möten ingår i arbetsskyldigheten. Arbetstagare som vägrar att delta gör sig således skyldiga till misskötsamhet. Detta hanteras med korrigerande samtal som dokumenteras. Om beteendet upprepas kan det bli fråga om en disciplinpåföljd enligt 14 § lagen om offentlig anställning.
 • FRÅGA: Kan arbetsgivaren göra tillfälliga förändringar, till exempel omfördelning av arbetsuppgifter eller omplacera arbetstagare för att täcka upp för personal som är frånvarande på grund av sjukdom? (2020-02-07)

  SVAR: Så långt det är möjligt bör arbetsgivaren försöka komma överens med arbetstagaren om andra arbetsuppgifter. Arbetstagaren är dock skyldig att utföra arbetsuppgifter, inom ramen för arbetsskyldigheten, det vill säga uppgifter som:

  - omfattas av det kollektivavtal hen omfattas av,
  - omfattas av det enskilda anställningsavtalet,
  - hen har kvalifikationer för och som
  - har ett naturligt samband med verksamheten.

  Det är Arbetsgivarverkets uppfattning att dessa fyra parametrar kan tolkas vidsträckt under en kortare period i samband med ett ansträngt läge, då detta inte innebär att anställningen förändras i grunden.

  Så länge det rör sig om högst tillfälliga omdispositioner, finns inte någon förhandlingsskyldighet enligt MBL. Blir det däremot fråga om mer långvariga eller stora förändringar är arbetsgivaren förhandlingsskyldig innan beslutet fattas. Det är emellertid bra att föra en kontinuerlig dialog med de lokala arbetstagarorganisationerna om tänkbara scenario och om samverkansformerna före eventuella beslut om viktigare förändring som behöver fattas med kort varsel.
 • FRÅGA: Vi har en medarbetare som sökt om att få ha bisyssla inom vården. Hur förhåller vi oss till smittrisken? (2020-04-08)

  SVAR: Reglerna för bisyssla gäller även i denna situation, det vill säga det ni har att ta ställning till är om bisysslan är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. När det gäller smittorisken är den i sig inte ett skäl att neka bisyssla.

 • FRÅGA: Enligt 5 kap. 7 § högskoleförordningen får den sammanlagda anställningstiden för doktorander vara längre än vad som anges i tredje stycket samma paragraf, om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Kan vi i på grund av pågående covid-19 smittspridning tillämpa att det är ett särskilt skäl för att förlänga denna anställning? (2020-04-22)

  SVAR: Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19 bör det kunna vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden. 
 • FRÅGA: Enligt 2 § Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Kan vi i på grund av pågående covid-19 smittspridning tillämpa ”andra likande omständigheter” för att förlänga denna anställning? (2020-03-27)

  SVAREn förlängning skulle kunna bli aktuell om den egna forskningen påverkats negativt till följd av smittspridningen av coronaviruset. 
 • FRÅGA: För att täcka upp vid sjukfrånvaro under rådande pandemi har vi behov av att utöka undervisningstiden från de max 20 % som finns reglerade i 1 § Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor och 2 § 5 kap Högskoleförordningen gällande doktorander. Är det möjligt? (2020-03-27)

  SVAR: Bedömningen av huruvida doktoranderna och postdoktorer har arbetat mer än de maximala gränserna om 20 % görs med beaktande av hela anställningstiden. Det innebär att doktoranden respektive postdoktorn kan ianspråktas för undervisningsuppgifter i större omfattning under vissa perioder, så länge som måttet om 20 % inte överskrids sett till hela anställningstiden.
 • FRÅGA: Vad händer om man inte kan tillträda en anställning på grund av att man sitter i karantän eller inte kan ta sig till Sverige? (2020-03-18)

  SVAR: Man kan komma överens om att personen börjar anställningen när karantänen hävs eller hindret försvinner i kombination med en lämplig tidsgräns. Man kan också komma överens om att anställningen trots frånvaron påbörjas. Väljer man detta alternativ finns det två sätt att hantera den uppkomna situationen på, antingen beviljar arbetsgivaren arbetstagaren tjänstledigt enligt 10 b § tjänstledighetsförordningen eller så betraktas frånvaron som lovlig. Någon lön utgår inte i något av fallen.
 • FRÅGA: Vi har anställda som på grund av rädsla för att bli smittade inte vill komma till jobbet alternativt vägrar att utföra andra arbetsuppgifter, inom ramen för arbetsskyldigheten, än de normalt utför. De har heller inte möjlighet att arbeta hemifrån. Är det tillåten frånvaro? (2020-03-17)

  SVAR: Nej, arbetstagaren är arbetsskyldig och det blir fråga om olovlig frånvaro alternativt arbetsvägran. 

  Det är dock viktigt att arbetsgivaren tar arbetstagarens oro på allvar tillhandahåller en tillfredsställande arbetsmiljö, vidtar åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen och till exempel förskjuter arbetstiden för att arbetstagare ska kunna undvika rusningstid i kollektivtrafiken. Vilka åtgärder som är adekvata att vidta blir en bedömning från fall till fall med utgångspunkt i verksamhetens behov, i kombination med medarbetarens och eventuella anhörigas hälsotillstånd.

  Om arbetsgivaren vill tillmötesgå arbetstagarens önskan om att få stanna hemma kan arbetsgivaren lägga ut semester eller bevilja tjänstledighet utan lön. I extrema fall kan oron vara så allvarlig att den utgör en sjukdom som faktiskt påverkar arbetsförmågan negativt. Då blir reglerna om sjuklön tillämpliga. 

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Anställning och arbetsskyldighet

Arbetstid och vila

Förebyggande arbete och uppgifter om smitta

Resor

Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga

Statens kompetens i regionerna

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.

Våra rådgivare