Arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset

Utgångspunkten i detta nyhetsbrev är olika definitioner och aspekter på planering inom verksamheter för att motverka en eventuell smittspridning samt olika arbetsrättsliga frågor som en smittspridning kan aktualisera.

Arbetsgivarverket informerar 2020

Bild: Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Läs också Arbetsgivarverket informerar, 27 februari 2020Frågor och svar om coronaviruset (uppdateras löpande)

OBSERVERA att delar av innehållet i detta nyhetsbrev har lyfts över till Frågor och svar om coronaviruset

 

Allmänfarlig och samhällsfarlig smitta

Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga och är därför upptagna som allmänfarliga respektive samhällsfarliga i smittskyddslagen (2004:168). Vid risk för spridning av allmänfarlig och samhällsfarlig smitta finns möjligheter för smittskyddsläkaren att besluta om vissa åtgärder, se nedan. I Sverige vidtas dock de flesta åtgärder inom smittskyddet utan tvång.

  • Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. Vid risk för spridning av allmänfarlig smitta finns möjligheter för smittskyddsläkaren att besluta om individuella förhållningsregler och åtgärder som exempelvis krav på läkarundersökning eller isolering av smittsamma eller sjuka personer.

  • Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Vid risk för spridning av samhällsfarlig smitta finns möjligheter för smittskyddsläkaren att besluta om extraordinära smittskyddsåtgärder som exempelvis avspärrning av område, hälsokontroller eller tvingande karantän för individer som har eller kan antas ha varit utsatt för smittan.

Exempel på sjukdomar som i smittskyddslagen anges som både allmänfarliga och samhällsfarliga är det nya coronaviruset (2019-nCoV), ebolavirusinfektion och SARS.

Coronavirus

Coronavirus är ett virus som främst återfinns hos olika djurarter. De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger mycket varierande symtom, vissa av dessa virus är vanligt förekommande och orsakar vanlig förkylning. Varianterna SARS och MERS-coronavirus orsakar dock betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

Ett nytt coronavirus som kan smitta människor har nu identifierats, coronaviruset 2019-nCoV. Det nya coronaviruset orsakar luftvägsbesvär, feber och hosta. Allvarlig sjukdom har drabbat personer med bakomliggande sjukdomar. Inkubationstiden för detta virus är 2-14 dagar. (Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens webbplats.)

Epidemi och pandemi

När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar en stor andel människor inom ett geografiskt område uppstår en epidemi. Om smittan sprids mellan flera olika geografiska områden eller länder kallas den pandemi. Pandemier brukar dyka upp ett par gånger per århundrade.

En epidemi eller pandemi medför ofta omfattande problem i samhället och kan försvåra för en arbetsgivare att bedriva sin verksamhet på grund av stor personalfrånvaro. Det är därför viktigt att som arbetsgivare i förväg förbereda sig och ha en plan för att minska effekterna av de påfrestningar som kan uppstå.

Det är särskilt viktigt för de myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet att förbereda sig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat de samhällssektorer inom vilka viktiga samhällsfunktioner kan återfinnas i rapporten Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld, nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet (publ.nr. MSB266).

Information till medarbetare

Vid risk för och under epidemier/pandemier bör arbetsgivaren uppmana arbetstagare som känner symptom som kan tyda på att hen har blivit smittad av den aktuella sjukdomen (exempelvis feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta) att ringa vårdcentral/sjukvårdsupplysning för närmare besked om hur hen ska agera.

Mer information om bland annat lämpligt tillvägagångssätt, smittspridning, sjukdomsförlopp och liknande finns bland annat på webbplatserna som listas i rutan härintill.

Arbetsrättsliga åtgärder

För att undvika smittspridning vid risk för eller under en epidemi eller pandemi kan det bli aktuellt att vidta arbetsrättsliga åtgärder, dels för att undvika smittspridning, dels för att upprätthålla verksamheten. Flera exempel på sådana åtgärder finns i Frågor och svar om coronaviruset.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta din rådgivare.

Lagar och förordningar:

  • Smittskyddslag (2004:168)
  • Smittskyddsförordning (2004:255)
  • Livsmedelslagen (2006:804)
  • Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare
  • Lag (1991:1047) om sjuklön
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.