Nya regler i LAS medför ändringar i flera avtal

Den 1 januari 2020 träder nya regler i anställningsskyddslagen, LAS, i kraft. Dessa har kommenterats i Arbetsgivarverket informerar den 12 juli 2019: Ålder i LAS som anger rätt att kvarstå i anställning höjs stegvis från 67 år till 69 år. Med anledning av förändringarna har centrala parter kommit överens om att ändra vissa bestämmelser i villkorsavtalen, affärsverksavtalen och Chefsavtalet.

Arbetsgivarverket informerar 2019

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Förändringar i lag (1982:80) om anställningsskydd

Förändringarna i LAS innebär i korthet att åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen stegvis höjs till 69 år, 32 a § LAS. De bestämmelser som hittills gällt för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked tas bort och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande utan krav på saklig grund. Därtill regleras särskilda bestämmelser avseende uppsägningstiden, företrädesrätt och konvertering av tidsbegränsade anställningar. Förändringen kompletteras dessutom med att det så kallade "fönstret" öppnas från och med den ålder som anges i lagen. Det förenklade uppsägningsförfarandet gäller därför från och med den ålder som anges i lagen och framåt.

Parterna har utifrån förändringarna i lagstiftningen tillfört och anpassat vissa bestämmelser i centrala kollektivavtal, som framgår nedan.

Övergångsbestämmelser att beakta i LAS

Förändringarna i LAS kompletteras med övergångsbestämmelser. Några av dessa kommenteras här.

Allmän visstidsanställning och vikariat

Av 33 d § LAS följer efter årsskiftet att för en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS. För sådan anställning där anställningsavtalet ingåtts före den 1 januari 2020 gäller dock den tidigare åldern i LAS det vill säga 67 år.

Äldre föreskrifter om anställningens upphörande

Regleringar som tidigare överenskommits i kollektivavtal kan under vissa förutsättningar äga fortsatt giltighet. Då denna övergångsbestämmelse från årsskiftet skulle ha inneburit olika regelverk för anställda som omfattats av olika avtal, har centrala parter enats om att ensa kollektivavtalsbestämmelserna från och med årsskiftet, se nedan.

Skriftligt besked om anställningens upphörande före 1 januari 2020

En arbetsgivare kan, före den 1 januari 2020 ha lämnat ett besked enligt nuvarande 33 § första stycket LAS, till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Lämnas ett sådant besked, före den 1 januari 2020, till en arbetstagare som fyller 67 år efter den 1 februari 2020 är beskedet utan verkan.

Beslut om uppsägning enligt 33 § LAS

Enligt 25 § myndighetsförordningen ska personalansvarsnämnden, PAN, om myndigheten har en sådan, bland annat pröva frågan om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning. Bestämmelsen gäller således inte uppsägning på grund av arbetsbrist.

Även om en uppsägning enligt 33 § LAS får anses ske på grund av personliga förhållanden, i det här fallet arbetstagarens ålder, och inte arbetsbrist, är det likväl Arbetsgivarverkets uppfattning att en sådan uppsägning inte ska beslutas av PAN, utan av arbetsgivaren.

Skälet för Arbetsgivarverkets ställningstagande är att en uppsägning enligt 33 § LAS, likt uppsägningar på grund av arbetsbrist, inte kan ogiltigförklaras samt att en uppsägning enligt 33 § LAS inte torde kunna bli föremål för prövning avseende vare sig rättsfrågor och/eller bevisvärdering, vilket normalt är fallet vid beslut om uppsägning på grund av personliga skäl.

För ställningstagandet talar även det faktum att beslutet om uppsägning, enligt 33 a § LAS, kan föregås av antingen underrättelse, varsel och rätt till överläggning eller en förhandling enligt 11-14 §§ MBL. Sådan förhandling ska påkallas före ett arbetsgivarbeslut.

Ändringar i kollektivavtalen

Med anledningen av ändringarna i LAS har, som framgår ovan, centrala parter kommit överens om anpassningar i villkorsavtalen, affärsverksavtalen och Chefsavtalet (se länkar till höger). Ändringarna träder i kraft per den 1 januari 2020.

Vid arbetstagarens egen uppsägning

Den arbetstagare som uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS har vid egen uppsägning en uppsägningstid om en månad om inte arbetsgivare och arbetstagare överenskommit om annan uppsägningstid (villkorsavtalens 14 kap. 2 § och affärsverksavtalens 16 § 1 mom.).

Den arbetstagare som följer Chefsavtalet har från om med att den uppnått åldern i 32 a § LAS en uppsägningstid om tre månader (Chefsavtalet 10 § 3 p).

Oavsett vilket av avtalen ovan som tillämpas så kan arbetsgivaren medge kortare uppsägningstid.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida

Avtalen förändras också genom en ny hänvisning till LAS. Har arbetstagaren uppnått den ålder som framgår av 32 a § LAS så gäller bestämmelserna i 33-33 c §§ LAS. Av nämnda bestämmelser framgår att arbetstagaren har en månads uppsägningstid, inte har företrädesrätt till återanställning och att kravet på saklig grund enligt 7 § LAS inte är tillämpligt (villkorsavtalen 14 kap, 3 a § samt affärsverksavtalen 16 §, 3 a mom.).

Utöver denna förändring har Chefsavtalet tillförts en bestämmelse som innebär att en arbetstagare som följer Chefsavtalet har en uppsägningstid om tre månader (Chefsavtalet 10 b §).

Fullmaktsanställda

Enligt lagen om fullmaktsanställning, LFA, kan fullmaktsanställda enbart skiljas från anställningen enligt den lagen. Enligt 5 § LFA föreligger avgångsskyldighet för sådan arbetstagare vid den ålder som anges i författning eller kollektivavtal.

Ändringar är införda i villkorsavtalens 14 kap. 1 § och i affärsverksavtalens 16 § 1 mom. 3 st.

Arbetstagare som är anställda med fullmakt (eller konstitutorial) är därmed skyldiga att avgå från anställningen vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år eller den senare tidpunkt vid vilken arbetsgivaren lämnar besked om det. Från och med den 1 januari 2023 gäller motsvarande när arbetstagaren fyller 69 år. Några övergångsbestämmelser finns inte. Se även förhandlingsprotokoll mellan parterna.

Arbetstagare med dessa anställningsformer som väljer att själva säga upp sig har, efter att de passerat ovan nämnda åldrar, en uppsägningstid om tre månader (se villkorsavtalens 14 kap. 2 § och affärsverksavtalens 16 § 1 mom. samt Chefsavtalets 10 § 3 p. och bilaga).

Övrigt

I samtliga ovan nämnda avtal har en anmärkning införts. I anmärkningen framhåller parterna vikten av att chef och medarbetare i god tid för en dialog som är inriktad på de frågor som kan ha betydelse i samband med att arbetstagaren uppnår åldern i LAS 32 a §. Det kan till exempel röra sig om att ta hänsyn till processen hos pensionsutbetalande myndighet i de fall då avgång med pension är aktuellt. Det kan också vara frågor som är av vikt utifrån verksamhetens behov.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta din rådgivare.