Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2020

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2020 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar 2019

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: Merkostnadstillägg och medföljandetillägg januari 2020 (pdf)

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

URA-kurs i mars och november

Nästa URA-kurs är den 31 mars 2020. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länkar nedan).

Utbildning URA 31 mars 2020

Utbildning URA 3 november 2020

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram. Läs mer här: URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Arbetsgivarguiden/Personal utomlands