Avgifter och skatter 2020

På grund fel i det ursprungliga utskicket, följer här en reviderad version av Avgifter och skatter.

Arbetsgivarverket informerar 2019

 

Sammanställningen visar de avgifter och skatter som de medlemmar i Arbetsgivarverket, som omfattas av de statliga kollektivavtalen, betalar i egenskap av arbetsgivare år 2020.

Avgifter och skatter för 2020 presenteras tillsammans med motsvarande siffror för 2019. Avgifter och skatter är för 2020 något högre än 2019.

I tabellerna 1 och 2 visas avgifterna och skatterna i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2020 respektive 2019. Redovisningen bygger på en total genomsnittlig arbetskraftskostnad avseende avgifter och skatter för medlemmar i Arbetsgivarverket. De faktiska kostnaderna per myndighet varierar dock.

Den genomsnittliga lagstadgade avgiften är oförändrad mellan åren 2019 och 2020. Premierna enligt pensionsavtal PA 16 varierar mellan olika arbetsgivare. Tabellerna visar en prognos byggd på de genomsnittliga avgifterna för respektive premie för år 2020.

PA 16 innehåller två avdelningar, Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare och Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare.

Underlaget för den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har beräknats av Statens tjänstepensionsverk (SPV). För 2020 är uppgifterna uppdelade per avdelning i PA 16. De genomsnittliga avgifterna redovisas såväl totalt med ett genomsnitt för respektive Avdelning I och Avdelning II i PA 16.

År 2020 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 51,83 procent av bruttolönesumman, vilket är marginellt högre än år 2019 då avgiftsuttaget låg på 50,56 procent. Avgifterna för partsorganen är oförändrade och avgiften för medlemskap i Arbetsgivarverket kvarstår till 0,085 procent.

De genomsnittliga avgifterna för arbetstagare som omfattas av Avdelning I kommer under de första åren som PA 16 tillämpas, att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning. Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. I nuvarande prognos för 2020 är antalet anställningar i Avdelning I 16 procent, jämfört med 14 procent för år 2019, och resterande 84 procent inom Avdelning II. Andelen anställda med lönedelar över 7,5 prisbasbelopp är också lägre i Avdelning I, drygt 5 procent jämfört med 51 procent i Avdelning II.

Sparpremien beräknas individuellt och påverkas av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och därmed mellan olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i tabellerna. Övriga avtalade premier fastställs som procentsatser av pensionsunderlaget eller utbetald lön, eller i något fall som en fast summa per anställd. På vissa av premierna utgår också särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) med 24,26 procent. Grunden för varje enskild avtalsförsäkringspremie beskrivs i avsnittet Avgifter enligt avtal.

SPV har det övergripande ansvaret för beräkning av premierna i statens avtalsförsäkringar. För 2020 har SPV gjort en prognos över premiekostnaden för anställda som omfattas av pensionsavtalet PA 16. SPV har meddelat dessa pensionsprognoser direkt till varje arbetsgivare som kan använda dem i sina kostnadsberäkningar. Under året kommer respektive arbetsgivare att månatligen, via faktura, betala definitiva premier som är beräknade på aktuella anställningsuppgifter för alla anställda hos arbetsgivaren som omfattas av PA 16. 

SPV lämnar både premieprognosen och den preliminära premien uttryckt i kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar dock att arbetsgivarna använder sig av lönesystemet för att fördela premiekostnaderna i organisationen genom att lägga in procentsatser i lönesystemet. Arbetsgivaren kan själv ta fram procentsatserna genom att dividera beloppen i prognosen från SPV med en uppskattad bruttolönesumma för 2020. Se länkar.

Utöver de avgifter som redovisas i tabellerna 1 och 2 ska varje myndighet sätta av 0,3 procent av lönesumman till lokalt aktivt omställningsarbete.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Anna Araskog, e-post: anna.araskog@arbetsgivarverket.se eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.

Avgifter och skatter 2020