Ny mätning visar på tydlig minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,9 procentenheter det senaste året. Det framgår av en ny rapport från Arbetsgivarverket som också visar att deltidsarbetet minskar bland kvinnor i staten.

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2018

I september 2017 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 6,7 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med den förra mätperioden. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik. Denna skillnad uppgår till 0,4 procent. Den har därmed minskat, motsvarande oförklarad löneskillnad 2016 var 0,5 procent.

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män, med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken. I rapporten redovisas utvecklingen för analysperioden september 2016 till september 2017 samt den totala utvecklingen sedan år 2000. Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. De två faktorer som står för den största delen av förklaringen till den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män är, att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid och att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå.

Arbetstidsomfattning som förklaring till löneskillnaden, minskar i betydelse då andelen kvinnor som arbetar deltid minskar snabbare än andelen bland män som arbetar deltid. Cirka 13 procent av kvinnorna arbetade deltid 2017 jämfört med sju procent av männen. 2016 arbetade drygt 14 procent av kvinnorna deltid. Andelen av löneskillnaderna som förklaras av deltid, 1,1 procentenheter år 2017, är oförändrad jämfört med den förra mätperioden.

Andelen kvinnor som är chefer i staten har ökat under mätperioden från drygt 42 procent till knappt 43 procent. Det faktum att fler män än kvinnor är chefer, får i den senaste mätningen en något större påverkan på den totala löneskillnaden än i den förra mätningen. Totalt förklarar denna faktor 1,0 procentenheter, av skillnaden. Genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten var under år 2017 liksom föregående år högre än för män som är chefer.

Grupperingsnivå som förklaring till löneskillnaderna har minskat i betydelse. En anledning till denna minskning är en ökad andel chefer, främst bland män på låga grupperingsnivåer, under de senaste åren. År 2017 var 11 procent av de statsanställda kvinnorna klassade i någon av de båda högsta grupperingsnivåerna mot 15 procent av männen. Samtidigt var 24 procent av både männen och kvinnorna klassade i någon av de båda lägsta grupperingsnivåerna. Denna andel har minskat mer för män än för kvinnor det senaste året. Andelen av löneskillnaderna som förklaras av grupperingsnivå är 2,0 procentenheter år 2017.

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2017 uppdelat på förklaringsfaktorer

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2017 uppdelat på förklaringsfaktorer

Grupperingsnivå i BESTA, anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som krävs för att utföra dem.

Betydelsen av arbetsinnehåll som förklaringsfaktor minskar betydligt. Den uppgår till 1,0 procentenheter för år 2017, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år.

Att löner ser olika ut hos olika myndigheter påverkar också, liksom skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar. Samtliga faktorer som påverkar löneskillnaderna minskar därmed utom faktorn chefskap. Dessa faktorer som motsvarar 6,3 procent utgör tillsammans med den oförklarade löneskillnaden på 0,4 procent den totala löneskillnaden på 6,7 procent i september 2017.

Mer information

Läs rapporten Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2017

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta utredare Matti Särngren, e-post: matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 29.