Information med anledning av pågående skogsbränder

För vissa myndigheter uppstår nu med anledning av de aktuella skogsbränderna behov av att omfördela resurser runt om i landet. Frågor uppkommer om hur man kan arbetsleda personal.

Arbetsgivarverket informerar 10 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2018Med anledning av pågående skogsbränder

En förutsättning för att detta ska bli aktuellt är att myndigheten har ett särskilt uppdrag som gör att bränderna kommer att påverka deras verksamhet, det kan exempelvis avse skydd av myndighetens egendom. Det kan också vara fråga om att myndigheter, under dessa speciella omständigheter, har fått ett särskilt uppdrag och på så sätt blivit ålagda en uppgift. 

Utökad arbetsskyldighet

Situationen med bränderna anses i dagsläget vara akut och kortvarig på så sätt att den påverkar verksamheten under en begränsad tid. Vad som anses vara kortvarig får bedömas från fall till fall men ett tidsspann på en vecka torde rymmas inom begreppet.

Det är arbetsgivaren som behöver göra en egen bedömning och ta ställning till sin situation. När de här förutsättningarna föreligger finns möjlighet att arbetsleda lämplig personal till arbetsuppgifter och platser där behov finns. Vilka arbetstagare som är lämpliga avgörs utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

I dessa situationer är arbetsskyldigheten vidare avseende såväl vilka arbetsuppgifter som ska utföras som geografiskt, var arbetet ska utföras. Arbetsuppgiften kan alltså skilja sig från det man vanligtvis gör och arbetet kan utföras på en annan plats än den vanliga arbetsplatsen.

Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg informerar arbetstagarorganisationerna om de åtgärder som man avser att vidta i fråga om arbetsledning och att skyldigheter i förhållande till arbetstagarorganisationerna fullgörs.

Prioritering av resurser

För det fall personalresurserna inte räcker till på grund av pågående semesterledigheter bör prioritering göras enligt nedan: 

1. Arbetsled den personal som är i tjänst.

2. Se över möjligheten att ta in extern personal, t.ex. vaktbolag eller annat.

3. Efterfråga om det finns frivilliga som är villiga att avbryta sin semester.

4. Beordra nyckelpersoner att avbryta sin semester.

Utgångspunkten är att ingen extra ersättning utgår för den personal som arbetsleds till tillfälligt förändrade arbetsuppgifter eller som frivilligt avbryter sin semester. Om arbetsgivaren beordrar en arbetstagare att avbryta semester utgår ekonomisk ersättning för extra kostnader som uppstår för att man tvingats avbryta semestern.

Enligt 9 § arbetstidslagen eller motsvarande kollektivavtalsbestämmelser finns det, i situationer som den nu aktuella, möjligheter att tillämpa reglerna om nödfallsövertid. En förutsättning för detta är att arbetsgivaren snarast underrättar arbetstagarorganisationerna om övertidsarbetet.