Fortsatt hög brist på kompetens i staten men chefsförsörjningen utvecklas positivt

Konjunkturbarometern för de statliga verksamheterna visar på en fortsatt mycket utbredd brist på arbetskraft för Arbetsgivarverkets medlemmar och att fler fått svårt att behålla vissa personalkategorier. Svårast är kompetensförsörjningen för kvalificerad IT-kompetens. Samtidigt rapporterar verksamheterna en god chefsförsörjning.

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2018En fortsatt ansträngd kompetensförsörjning

Vårens undersökning visar att medlemmarna under nuvarande högkonjunktur har fortsatt mycket svårt att hitta rätt kompetens. Andelen medlemmar som anger att de haft brist när de försökt rekrytera nu är 72 procent. Förutom höstens bristtal på 82 procent är vårens bristtal ett av de högsta som noterats i statsförvaltningen. Under de senaste åren har cirka en tredjedel av medlemmarna haft svårt att behålla sin personal. I vårens undersökning har den andelen ökat till cirka hälften av medlemmarna. Svårigheterna att behålla och svårigheten att hitta lämplig personal rör främst IT-kompetens. Något som försvårar statens höga ambitioner inom digitaliseringsområdet.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket

Andelen medlemmar som rapporterar att bristen påverkar verksamheten är hög, påverkan är däremot av liten omfattning. Endast en mycket liten andel uppger en påverkan i stor omfattning. En möjlig förklaring till att påverkan på verksamheten inte blir större än barometersvaren visat är att anlitandet av externa uppdragstagare ökar när bristen på lämpliga sökanden är hög.

Ett område som uppvisar ett tydligt positivt resultat är kompetensförsörjningen av chefer i statsförvaltningen som uppges vara god och har förbättrats. I vårens undersökning är det också en mycket liten andel som har haft omfattande pensionsavgångar. Dessutom är det en sjunkande andel av de som haft stora pensionsavgångar som anser att det påverkat verksamheten negativt.

Anslag och budget

Den samlade budgetomslutningen hos Arbetsgivarverkets medlemmar fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Flertalet medlemmar har i budgetpropositionen för år 2018 fått mer pengar men också utökade uppdrag. Endast inom området Socialt skydd, hälso- och sjukvård hittar vi en större andel medlemmar som får en sämre total budgetomslutning.

De senaste åren har anslagssparandet minskat medan utnyttjandet av anslagskrediten ökat. En möjlig delförklaring till trenden är den senaste tidens fortsatt svaga uppskrivning av anslagen för förvaltningsändamål. Trots relativt måttfulla löneökningar de senaste åren har uppskrivningen av anslagen varit långt ifrån tillräckliga för att matcha de löner som etablerats på arbetsmarknaden. Problematiken består då pris-och löneomräkningen för år 2019 är svagare än på mycket länge. Det finns alltså skäl som talar för att den budget som medlemmarna har för sin drift och förvaltning blivit mer ansträngd.

Av de verksamhetsinriktningar som har en låg andel medlemmar som väntas anslagsspara återfinns Försvarsmakten samt Samhällsskydd och rättsskipning. Inom dessa verksamhetsområden väntas endast en procent av medlemmarna anslagsspara. Vidare är utnyttjandet av anslagskrediten mest utbredd inom Socialt skydd, hälso- och sjukvård, där väntas 80 procent av medlemmarna låna år 2018.

Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit

(utfall för åren 1998-2017 och prognos för år 2018)Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit

Källa: Arbetsgivarverket

Mer information

Läs rapporten Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för 2018

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Roger Vilhelmsson, e-post: roger.vilhelmsson@arbetsgivarverket.se