Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter öka

Andelen statsanställda med utländsk bakgrund, det vill säga medarbetare som antingen själva är födda utomlands eller vars båda föräldrar är födda utomlands, har 2017 ökat till knappt 19 procent, vilket motsvarar cirka 48 000 personer. Det är en ökning från år 2016, då gruppen utgjorde 18,3 procent av de statsanställda. Det visar en ny undersökning från Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2018

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. Med staten avses i denna undersökning både myndigheter under regeringen och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Andelen nyanställda i staten med utländsk bakgrund var 26,5 procent 2017, vilket är en svag minskning jämfört med 2016 då andelen var 26,7 procent. Till antalet har denna grupp dock blivit större eftersom statens sammanlagda nyrekrytering ökat de senaste tre åren.

Anställda med utländsk bakgrund skiljer sig mellan statens olika verksamhetsområden. Den är högre för myndigheter inom Utbildning och Socialt skydd än inom Försvar samt Samhällsskydd och rättskipning. Utbildning har länge haft den högsta andelen, eftersom universiteten traditionellt har en internationell kompetensförsörjning. Inom Socialt skydd finns många myndigheter vars kärnverksamheter innebär direktkontakt med allmänheten och där till exempel språkkunskaper kan vara efterfrågad kompetens i verksamheten. Inom Försvar samt Samhällsskydd och rättskipning finns flera myndigheter med anställningar som kräver svenskt medborgarskap, en faktor som påverkar andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Regeringens delmål för staten är att andelen statsanställda med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer. Nivåer likställs här med de tre kompetenskategorierna; Kärn, Stöd och Ledning, som medarbetare i staten delas in i beroende på arbetsuppgifter. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar på alla nivåer men mest inom kärnverksamheten. Inom Stöd och Ledning går ökningen långsammare.

Diagrammen nedan visar en jämförelse avseende andelen medarbetare med utländsk bakgrund mellan statens olika verksamhetsområden, samt andelen med utländsk bakgrund per kompetenskategori.

Diagrammen nedan visar en jämförelse avseende andelen medarbetare med utländsk bakgrund mellan statens olika verksamhetsområden, samt andelen med utländsk bakgrund per kompetenskategori.

 

Mer information

Rapport: Utländsk bakgrund i staten 2017

Har du frågor om innehållet i detta nyhetsbrev - kontakta utredare Anna Araskog, e-post: anna.araskog@arbetsgivarverket.se