En ökad konkurrens om arbetskraft påverkar statsförvaltningen

Resultatet av höstens konjunkturbarometer för de statliga verksamheterna, visar att bristen på lämpliga sökanden är fortsatt hög. Bristtalet uppgår nu till 66 procent, en kraftig ökning med 23 procentenheter sedan i våras. Högkonjunkturen påverkar också personalomsättningen och en relativt stor andel av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger också svårigheter att inom vissa områden behålla kvalificerad personal.

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2017

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Bristen på IT-kompetens fortsätter att öka

Även fortsättningsvis är det framför allt bland högutbildade bristen är mest framträdande. Störst brist återfinns inom IT-verksamhet där 60 procent av medlemmarna anger att de haft brist på lämpliga sökanden. Därutöver finns bristen som vid tidigare undersökningstillfällen främst inom FoU, utbildning och forskning, och Juridiskt och allmänt utredningsarbete.

I och med den pågående digitaliseringen och effektiviseringen av den statliga sektorn är den stora bristen på lämpliga sökanden inom IT-verksamhet problematisk. Resultaten visar också att andelen medlemmar vars verksamhet påverkas i större utsträckning av brist ökat kraftigt, från att sedan hösten 2010 ha legat på mellan sju och 15 procent, nu är 24 procent.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet  
 Diagram: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket


Fortsatt svårt att behålla personal inom vissa kompetensområden

Andelen medlemmar som upplever en svårighet att behålla personal har det senaste året ökat kraftigt och uppgick under hösten 2016 till 43 procent. I tidigare undersökningar har andelen legat på mellan 10 och 17 procent. Historiskt sett ökar rörligheten på arbetsmarknaden under en högkonjunktur, ett samband som också framgår av höstens konjunkturbarometer. Det blir allt viktigare för de statliga arbetsgivarna att vissa hur attraktiva de statliga jobben är, i ljuset av en ökande konkurrens om arbetskraften.

Svårigheter att behålla personal gäller främst inom arbetsområdena FoU, utbildning och forskning, där andelen medlemmar som uppger svårigheter att behålla personal förekommer på alla nivåer i BESTA och uppgår till 70 procent, samt inom Juridiskt och allmänt utredningsarbete, 26 procent. Däremot har endast ett fåtal medlemmar angett att det är svårt att behålla chefer.

Minskade effekter av pensionsavgångar

I undersökningen uppger 13 procent av medlemmarna att de haft omfattande pensionsavgångar, en lika stor andel som under våren 2015. Effekterna av pensionsavgångarna har minskat det senaste halvåret. Tidigare förekom omfattande pensionsavgångar inom alla delar av statsförvaltningen. Andelen medlemmar med omfattande pensionsavgångar inom Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård har minskat från 77 procent till 41 procent, medan inom Samhällsskydd och rättsskipning så är det ingen i den gruppen som uppgett att de haft omfattande pensionsavgångar.

Anslag och budget

Jämfört med år 2015 var det år 2016 en något lägre andel medlemmar som anslagssparande, men ändå en relativt hög andel. En förklaring till att anslagssparandet ökade mycket under år 2015 kan vara att tillskotten i den extra ändringsbudgeten hösten 2015 inte hunnit förbrukas under 2015. Nettotalet minskade därför under år 2016. Medlemmarna är något mer försiktiga i prognosen för år 2017. Den statliga pris- och löneomräkningen av anslag blir låg under år 2017 men väntas öka något under år 2018.

Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1998-2016 och prognos för år 2017)Diagram: Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit

Källa: Arbetsgivarverket

Drygt hälften av medlemmarna, 57 procent hade en större budgetomslutning år 2016 än år 2015. Hos 52 procent av medlemmarna väntas en ökning av budgetomslutningen under år 2017.

Ett ökat flyktingmottagande, ökade satsningar i försvar, infrastruktur samt forskning och utveckling har gjort att den statliga konsumtionen och verksamheten ökade under år 2016. Ett antal medlemmar fick mycket mer att göra under slutet av år 2015 och under hela 2016. Förväntningarna om en ökad budgetomslutning 2017 hos en majoritet av Arbetsgivarverkets medlemmar tyder på ett fortsatt högt tryck på de statliga verksamheterna under de närmaste åren.

Mer information

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta chefsekonom Roger Vilhelmsson, e-post roger.vilhelmsson@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 16 eller utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 29.