Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter det senaste året. Det framgår av en ny rapport från Arbetsgivarverket som också visar att deltidsarbetet minskar bland kvinnor i staten.

Arbetsgivarverket informerar nummer 4 2017

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

I september 2016 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 7,6 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön, en minskning med 0,2 procent jämfört med den förra mätperioden. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik. Denna skillnad uppgår till 0,5 procent. Den har därmed minskat, motsvarande oförklarad löneskillnad var 0,9 procent år 2015.

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män, med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken. I rapporten redovisas utvecklingen för analysperioden september 2015 till september 2016 samt den totala utvecklingen sedan år 2000. Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. Nära hälften av den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor förklaras av två faktorer tillsammans: att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå och skillnader i arbetsinnehåll mellan kvinnor och män.

Förklaringen till löneskillnaderna i det att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid, minskar i betydelse då andelen kvinnor som arbetar deltid minskar snabbare än andelen bland män. Andelen av löneskillnaderna som förklaras av deltid är 1,1 procentenheter år 2016. I den förra mätperioden uppgick denna andel av löneskillnaderna till 1,4 procentenheter. Knappt 14 procent av kvinnorna arbetade deltid 2016 jämfört med drygt sju procent av männen. 2015 arbetade drygt 15 procent av kvinnorna deltid.

Förklaringsvärdet av grupperingsnivå har däremot minskat relativt mycket de senaste två åren. En anledning till denna minskning är den ökade andelen chefer på låga grupperingsnivåer främst bland män, under de senaste åren. Under år 2016 har antalet män totalt sett också ökat på de lägre nivåerna, samtidigt som mäns medellön ökat snabbare än kvinnors på motsvarande nivåer. Andelen av löneskillnaderna som förklaras av grupperingsnivå är 2,2 procentenheter år 2016.

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2016 uppdelat på förklaringsfaktorer

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2016 uppdelat på förklaringsfaktorer

 

Grupperingsnivå i BESTA, anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som krävs för att utföra dem.

Däremot har det skett en relativt stor ökning av betydelsen av arbetsinnehåll som förklaringsfaktor. Den uppgår till 1,5 procentenheter för år 2016. En möjlig förklaring skulle kunna vara att sedan en översyn av arbetsområdena skett i statistiken har antalet arbetsområden ökat med två och inom ett antal andra har antalet grupperingsnivåer också ändrats. Bland annat har IT-arbete delats upp i två områden och ett nytt arbetsområde Kund- och medborgarservice tillkommit. Antalet grupper av män respektive kvinnor vars medellöner jämförs har därför ökat och jämförelsen sker på en något mer finfördelad nivå än förra året.

Det faktum att fler män än kvinnor är chefer förklarar också allt mindre, 0,8 procentenheter av den totala löneskillnaden. Genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten var under år 2016 liksom föregående år högre än för män som är chefer. Att andelen manliga chefer minskar samtidigt med ett minskat antal manliga chefer påverkar också. Att löner ser olika ut hos olika myndigheter påverkar också liksom skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar.

Mer information

Läs rapporten Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2016

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 29.