Avgifter och skatter 2018

I detta "Arbetsgivarverket informerar" redovisas de avgifter och skatter som de arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska betala år 2018. Avgifter och skatter för 2018 presenteras tillsammans med de som gäller under 2017. Det nya pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft 1 januari 2016.

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2017

I tabellerna 1 och 2 (se länkad PDF-fil nedan) visas avgifterna och skatterna satta i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2018 respektive 2017. Det innebär redovisning av en total genomsnittlig arbetskraftskostnad avseende avgifter och skatter för medlemmar i Arbetsgivarverket. De faktiska kostnaderna per myndighet varierar dock.

PA 16 innehåller två avdelningar. Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare medan Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare. Bestämmelserna i Avdelning II motsvarar i huvudsak de som gällde i PA 03.

Underlaget för den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har Arbetsgivarverket fått av Statens tjänstepensionsverk (SPV). För 2018 är uppgifterna uppdelade per avdelning i PA 16. Därför redovisas de genomsnittliga avgifterna på motsvarande sätt som tidigare, men också med ett genomsnitt för respektive Avdelning I och Avdelning II i PA 16.

År 2018 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 49,12 procent av bruttolönesumman, jämfört med 48,74 procent år 2017. De lagstadgade avgifterna är totalt sett oförändrade mellan åren. Ökningen om knappt 0,4 procentenheter beror till största del på att sparpremien ökar. För 2018 har också PSA-premien höjts från 0,05 till 0,07 procent av bruttolönesumman. En följd av dessa förändringar blir en ökad kostnad för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Avgifterna för partsorganen är oförändrade medan avgiften för medlemskap i Arbetsgivarverket återgår till 0,085 procent.

De genomsnittliga avgifter enligt avtal som gäller i Avdelning I kommer under de första åren som PA 16 tillämpas att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning. Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. På motsvarande sätt kommer kostnaderna för Avdelning II minska.

Sparpremien beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i tabellerna.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.