Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka

Totalt hade drygt 18 procent eller cirka 45 100 statsanställda utländsk bakgrund 2016. Detta motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter. En av förklaringarna är att antalet nyanställda med utländsk bakgrund har ökat.

Arbetsgivarverket informerar nummer 8 2017

Arbetsgivarverket informerar nummer 8 2017

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. Med staten avses i denna undersökning dels myndigheter under regeringen, men även Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar till följd av nyrekryteringar till staten. Bland de nyanställda i staten var andelen med utländsk bakgrund högre än i staten som helhet och dessutom högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden såväl som i befolkningen som helhet under 2016.

Anmärkning: En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.

Anmärkning: Nyanställda i staten avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.

Rekryteringsbasen har förändrats senaste åren

År 2016 hade 26,7 procent av samtliga nyanställda i staten utländsk bakgrund. Det är tredje året sedan år 2012 som denna andel är högre än i befolkningen. Andelen personer med utländsk bakgrund har också ökat relativt snabbt i befolkningen de senaste två åren. Detta hänger samman med det stora antalet nyanlända under 2015, då de som under 2016 fått uppehållstillstånd också folkbokförts. I och med detta förändras också sammansättningen totalt i den bas för rekrytering till staten som finns att tillgå när man skall ersätta de som slutar eller ytterligare öka personalstyrkan. Anledningen till att andelen ökar varje år är att antalet med utländsk bakgrund är högre bland de som nyanställs än bland de som slutar. Utvecklingen avseende nyanställda förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom det är den som visar i vilken utsträckning arbetsgivarna idag rekryterar anställda med utländsk bakgrund. Det är också detta agerande som på sikt påverkar personalsammansättningen i hela gruppen statsanställda.

Figur 1 nedan visar en jämförelse mellan andelen som har utländsk bakgrund i befolkningen i arbetsför ålder, bland samtliga förvärvsarbetande, bland samtliga statsanställda och bland nyanställda i staten. Andelen med utländsk bakgrund bland nyanställda ligger på en historiskt hög nivå.

Figur 1 Andel med utländsk bakgrund 2006-2016, procent

Andel med utländsk bakgrund 2006-2016, procent

Anmärkning:

  • Med staten avses personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår inte.
  • Nyanställda avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
  • Förvärvsarbetande 20-64 år. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2016 finns ännu inte tillgänglig.
  • Befolkningen 20-64 år. Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Utländsk bakgrund olika vanligt i olika verksamheter inom staten

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, drygt 30 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning (Arbetsgivarverket redovisar uppgifter om utländsk bakgrund inom staten enligt en klassificering av offentlig sektor, Cofog, som syftar till att redovisa den offentliga sektorns utgiftsområden). Det är också denna verksamhetsinriktning som har flest anställda i statlig sektor. Av de nyanställda inom Utbildning hade 43 procent utländsk bakgrund 2016. Nästan 3 av 10 nyanställda anställs inom denna verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 22 procent. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökade under 2016 i denna verksamhetsinriktning med 1,5 procentenheter. Myndigheter inom denna verksamhetsinriktning har ofta kärnverksamheter som innebär direktkontakt med allmänheten. Utländsk bakgrund kan i sig innebära att individer har specifik kompetens som är extra viktig i kontakter med allmänheten exempelvis språkkunskaper. Detta kan vara en förklaring till en relativt sett hög andel anställda med utländsk bakgrund inom detta område. I staten ökade antalet anställda och nyanställda som en följd av det stora antalet nyanlända främst i verksamheter inom Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård. Var fjärde nyanställd finns inom denna inriktning och nu har närmare 30 procent av alla nyanställda inom området utländsk bakgrund.

Mer information

Rapport: Utländsk bakgrund i staten 2016

Har du frågor om innehållet i detta nyhetsbrev - kontakta utredare Matti Särngren, e-post: matti.sarngren@arbetsgivarverket.se