Konjunkturbarometern: Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten

Resultatet av höstens konjunkturbarometer visar att bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka inom de statliga verksamheterna. Bristtalet uppgår nu till 57 procent, en ökning med 15 procentenheter jämfört med motsvarande period år 2014.

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2016

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Bristen på arbetskraft i staten följer samma mönster som i andra sektorer

Utvecklingen följer samma trend som vi kan se på hela arbetsmarknaden. Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är det högsta sedan strax innan finanskrisen år 2008 då den svenska ekonomin befann sig i en högkonjunktur precis som nu. Generellt sett ökar bristen på hela arbetsmarknaden och höstens konjunkturbarometer för de statliga arbetsgivarna är i linje med de enkäter som gjorts i andra arbetsmarknadssektorer. Bristtalen gäller framför allt högutbildade. Den statliga sektorn är den sektor som har bland den högsta andelen högutbildade och det är därför inte särskilt överraskande att bristtalet nu är högt bland våra medlemmar.

Ökad brist på IT-kompetens men lättare att behålla personal

Brist på lämpliga sökanden gäller främst inom IT. För medlemmar som haft brist anger 49 procent att bristen gäller IT. Därutöver finns bristen främst inom FoU, utbildning och forskning, och juridiskt och allmänt utredningsarbete. Att bristen är stor inom IT är särskilt oroande eftersom digitaliseringen och effektiviseringen av den statliga sektorn är nära knuten till den här personalgruppen. Resultaten visar också att andelen medlemmar som upplevt att bristen haft stor påverkan på verksamheten under de två senaste undersökningarna är de högsta sedan hösten 2010.

Trots en allt stramare arbetsmarknad där konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare ser det inte ut som att medlemmarnas möjlighet att behålla personal påverkats i någon större utsträckning. Andelen medlemmar som haft svårt att behålla personal under det senaste halvåret var 10 procent. Andelen har minskat jämfört med hösten år 2014, då den var 17 procent. Svårigheter att behålla personal gäller främst inom juridiskt och allmänt utredningsarbete.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Bild på diagram: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet, Konjunkturbarometern 2015, (png).

Andelen medlemmar med omfattande pensionsavgångar fortsatt lågt

I undersökningen uppger 24 procent av medlemmarna att de haft omfattande pensionsavgångar, en ökning med 11 procentenheter sedan hösten 2014. Effekterna av de höga pensionsavgångarna är i de flesta verksamheter små. Bland de medlemmar som haft omfattande pensionsavgångar har 67 procent av medlemmarna inte påverkats alls. 23 procent menar att pensionsavgångarna haft en positiv inverkan medan 10 procent hävdar att de haft en negativ inverkan på kompetensförsörjningen.

Anslag och budget

År 2015 blev uppskrivningen i pris- och löneomräkningen lägre än den var 2014 vilket också avspeglades i ett lägre nettotal. Även 2016 blir uppskrivningen låg, detta väntas leda till vikande anslagssparande och större utnyttjande av anslagskrediten. Av medlemmarna var det 26 procent som utnyttjade sin anslagskredit under år 2015. Enligt prognosen för år 2016 kommer denna andel att bli 30 procent. Förändringarna indikerar därmed en mer ansträngd ekonomisk situation inom statsförvaltningen.

Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1997-2014 och prognos för år 2015 och år 2016)

Bild på diagram: Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1997-2014 och prognos för år 2015 och år 2016), Konjunkturbarometern 2015, (png).

Nära hälften av medlemmarna, 46 procent hade en större budgetomslutning år 2015 än år 2014. Hos 60 procent av medlemmarna väntas ökning av budgetomslutningen under år 2016. Denna nivå är en av de högsta sedan år 2010. En förklaring till den ökade budgetomslutningen är att verksamheten ökar bland annat till följd av ökade flyktingströmmar, ökade satsningar inom försvar, infrastruktur samt forskning och utveckling.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet här: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning – en prognos för år 2016.

För mer information om innehållet i detta nummer av Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.