Högkonjunktur ökar statliga medarbetares rörlighet

Resultatet av vårens konjunkturbarometer visar att bristen på lämpliga sökanden är fortsatt hög, även om den minskat sedan hösten. Bristtalet uppgår nu till 43 procent. Allra tydligast är ökade svårigheter att inom vissa områden behålla kvalificerad personal.

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2016

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Fortsatt hög brist på IT-kompetens

Bristen på lämpliga sökanden är fortsatt hög, även om den minskat sedan hösten. Bristtalet uppgår nu till 43 procent. Störst brist återfinns inom IT-verksamhet där 54 procent av medlemmarna anger att de haft brist på lämpliga sökanden. Precis som på arbetsmarknaden i stort är bristen liten när det gäller IT-support medan bristen är hög bland den kompetens som bygger och utvecklar IT-system. Därutöver finns bristen främst inom FoU, utbildning och forskning, och Juridiskt och allmänt utredningsarbete. Att bristen är stor inom IT är oroande eftersom digitaliseringen och effektiviseringen av den statliga sektorn är nära knuten till de personalkategorier som kan utveckla IT-systemen. Resultaten visar däremot att andelen medlemmar vars verksamhet tycks ha påverkats i större utsträckning minskar.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Diagram: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket

Allt svårare att behålla personal

Andelen medlemmar som upplever svårighet att behålla personal uppgår i vårens undersökning har ökat kraftigt och uppgår till 42 procent. I alla tidigare undersökningar har andelen hittills legat på mellan tio och 17 procent. Historiskt sett ökar rörligheten på arbetsmarknaden och i staten under en högkonjunktur ett samband som också framgår av höstens konjunkturbarometer. En faktor som påverkat rörligheten inom staten är sannolikt ett ökat arbetskraftsbehov hos myndigheter som på olika sätt arbetar med flyktinginvandring, exempelvis Migrationsverket.

Svårigheter att behålla personal gäller främst inom arbetsområdet Juridiskt och allmänt utredningsarbete, där andelen medlemmar som uppger svårigheter att behålla personal uppgår till 64 procent.

Medlemmar med omfattande pensionsavgångar påverkas också i större utsträckning

I undersökningen uppger 24 procent av medlemmarna att de haft omfattande pensionsavgångar, en lika stor andel som under hösten 2015. Effekterna av pensionsavgångarna har dock ökat det senaste halvåret. Bland de medlemmar som haft omfattande pensionsavgångar anser en majoritet av dem att kompetensförsörjningen påverkats negativt, främst inom Försvar, Näringslivsfrågor inkl. miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling samt Utbildning.

Anslag och budget

År 2015 blev uppskrivningen i pris- och löneomräkningen lägre än den var 2014. En förklaring till att anslagssparandet ändå ökade under år 2015 kan vara att de tillskott som kommit med den extra ändringsbudgeten i höstas inte hunnit förbrukas under budgetåret. Det i sin tur gör att myndigheterna tror på ett större resursutnyttjande och mindre anslagssparande för år 2016. Av medlemmarna var det 25 procent som utnyttjade sin anslagskredit under år 2015. Enligt prognosen för år 2016 kommer denna andel att bli 26 procent.

Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1997-2015 och prognos för år 2016)

Diagram: Anslagssparande, balans och utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1997-2015 och prognos för år 2016)

Källa: Arbetsgivarverket

Nära hälften av medlemmarna, 46 procent hade en större budgetomslutning år 2015 än år 2014. Hos 59 procent av medlemmarna väntas ökning av budgetomslutningen under år 2016. Denna nivå är en av de högsta sedan år 2010. En förklaring till den ökade budgetomslutningen är att verksamheten ökar bland annat till följd av ökade flyktingströmmar, ökade satsningar inom försvar, infrastruktur samt forskning och utveckling.

Mer information

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta chefsekonom Roger Vilhelmsson, e-post roger.vilhelmsson@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 16 eller utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 29.