Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter stadigt att minska

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,8 procentenheter det senaste året. I september 2015 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 7,8 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik. Denna skillnad uppgår till 0,9 procent.

Arbetsgivarverket informerar nummer 6 2016

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män, med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken. I rapporten redovisas utvecklingen för analysperioden september 2014 till september 2015 samt den totala utvecklingen sedan år 2000.

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning åren 2000 – 2015 uppdelat på förklaringsfaktorer

Löneskillnad mellan kvinnor och män i statlig anställning uppdelat på förklaringsmetoder                       

* Grupperingsnivå i BESTA, anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. Hälften av den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor förklaras av samma två faktorer tillsammans som tidigare år: att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå och att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid. Förklaringsvärdet av grupperingsnivå har däremot minskat relativt mycket de senaste två åren. En anledning till denna minskning är den ökade andelen chefer på låga grupperingsnivåer främst bland män, under de senaste åren. Antalet kvinnor har också ökat på de högre nivåerna, samtidigt som kvinnors medellön ökat snabbare än mäns på motsvarande nivåer. Andelen anställda som arbetar deltid har också minskat.

Det faktum att fler män än kvinnor är chefer förklarar 1,0 procentenheter av den totala löneskillnaden för år 2015. Genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten var under år 2015 liksom föregående år högre än för män som är chefer. Att löner ser olika ut hos olika myndigheter påverkar också liksom skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, var 0,9 procent i september år 2015. Den har därmed minskat, motsvarande oförklarad löneskillnad var 1,1 procent år 2014.

Mer information

Rapport: Utvecklingen av löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2015

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, telefon 08-700 13 29.