Avgifter och skatter 2017

I detta ”Arbetsgivarverket informerar” redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal, ska betala år 2017. Dessa avgifter och skatter jämförs med de nivåer som gäller för 2016. Det nya pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft 1 januari 2016.

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2016

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2016

I tabell 1 (se länkad PDF-fil nedan) har dessa avgifter och skatter satts i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2017 respektive 2016. Syftet med att relatera avgifterna till bruttolönesumman är att kunna redovisa de totala genomsnittliga arbetskraftskostnaderna avseende avgifter och skatter för de statliga arbetsgivarna på ett så enhetligt sätt som möjligt.

PA 16 innehåller två avdelningar. Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare medan Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare. Bestämmelserna i Avdelning II är i huvudsak de som gällde i PA 03.

Underlaget till den del av tabellen som avser den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har Arbetsgivarverket erhållit av Statens tjänstepensionsverk (SPV).

År 2017 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget enligt den tillgängliga prognosen till 48,58 procent av bruttolönesumman, jämfört med 47,92 procent år 2016. De lagstadgade avgifterna är totalt sett oförändrade, och ökningen om knappt 0,7 procentenheter beror till största del på att avgifterna för den så kallade riskpremien har höjts i förhållande till bruttolönesumman. Delvis beror ökningen på att den individuellt beräknade sparpremien ökat i relation till den prognosticerade bruttolönesumman för år 2017 jämfört med år 2016. Dessa förändringar ökar också andelen av bruttolönesumman avseende särskild löneskatt på pensionsinkomster (SLP). Avgifterna för partsorganen har ökat med 0,055 procent avseende Rådet för partsgemensamt stöd, medan avgiften för medlemskap i Arbetsgivarverket minskat med 0,005 procent av bruttolönesumman.

Den största delen, cirka 2/3 av kostnaden för avgifter och skatter utgörs av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Ungefär 1/3 av kostnaden hänför sig till kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga avtalsområdet. Dessa avgifter avser premier till statens avtalsförsäkringar som utifrån premieprognoser beslutas av SPV, avgiftsbestämd ålderspension och avgifter till de partsorgan som inrättats till stöd för omställning och partsgemensamt utvecklingsarbete.

Sparpremien beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i den bifogade tabellen. Sparpremien avser förmånsbestämd pension och gäller därför endast PA 16 Avdelning II. För PA 16 Avdelning I som inte har förmånsbestämd pension, tillkommer istället högre premier för både ålderspension valbar och ålderspension obligatorisk för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.