Ändringar i LAS

Den 1 maj 2016 träder vissa ändringar av lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Den väsentligaste ändringen är att det införs ytterligare en regel avseende konvertering av allmänna visstidsanställningar (ALVA-anställningar) till tillsvidareanställningar, utöver den som redan nu återfinns i 5 § LAS.

Arbetsgivarverket informerar nummer 4 2016

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Utöver den kompletterande konverteringsregeln överförs samtliga konverteringsregler, även den som omfattar tidsbegränsningsgrunden vikariat, till en ny bestämmelse – 5 a § LAS. Dessutom utökas arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 6 g § LAS.

Det huvudsakliga syftet bakom ändringarna är att säkerställa att svensk rätt överensstämmer med europarätten och att Sverige på ett korrekt sätt har implementerat det så kallade visstidsdirektivet.

En kompletterande konverteringsregel

I 5 § andra stycket LAS återfinns den så kallade konverteringsregeln. Regeln innebär att en ALVA-anställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare haft ALVA-anställning i sammanlagt mer än två år inom en ramperiod på fem år. En motsvarande bestämmelse finns även avseende anställningar med tidsbegränsningsgrunden vikariat.

Det har funnits farhågor om att arbetsgivare genom att bilda kedjor av anställningar med olika tidsbegränsningsgrunder kunnat sätta konverteringsregeln ur spel. Genom långa kedjor av tidsbegränsade anställningar och kortare uppehåll har ramperioden om fem år kunnat kringgås. Den nu aktuella ändringen har till syfte att motverka ett sådant kringgående.

Det är dock viktigt att poängtera att den nuvarande konverteringsregeln kvarstår och att det är fråga om en kompletterande regel, som endast tar sikte på anställningar med stöd av tidsbegränsningsgrunden ALVA.

Den kompletterande konverteringsregeln innebär att om en arbetstagare som har haft ALVA-anställningar i mer än två år, men att detta skett utöver ramperioden om fem år, så ska anställningen konverteras till en tillsvidareanställning om de tidsbegränsade anställningarna följt på varandra. En kedja av anställningar ska således kunna leda till en tillsvidareanställning.

Det är dock endast vissa tidsbegränsade anställningar som beaktas vid bedömningen av om det bildats en sådan kedja, nämligen tidsbegränsade anställningar med stöd av 5 § 1-3 p LAS, det vill säga ALVA, vikariat och säsongsanställning. En tidsbegränsad anställning med stöd av 5 § 4 p LAS (när arbetstagaren fyllt 67 år), annan författning eller kollektivavtal utgör inte länkar i kedjan.

Vad menas med anställningar som följt på varandra?

Utöver vilken tidsbegränsningsgrund som avtalen vilar har arbetsgivaren även att beakta om de nämnda tidsbegränsade anställningarna följt på varandra. Av lagtexten framgår att en anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregåendes slutdag. Ett uppehåll på mer än sex månader bryter således kedjan.

Eftersom det endast är tidsbegränsade anställningar med stöd av 5 § 1-3 p som kan utgöra länkar i denna kedja saknar det betydelse vad arbetstagaren företagit under uppehållet. Det är endast längden på uppehållet som är väsentligt. Om arbetstagaren varit arbetssökande, haft arbete hos annan arbetsgivare eller haft en tidsbegränsad anställning vid myndigheten med stöd av kollektivavtal påverkar inte frågan om huruvida kedjan anses bestå eller inte.

För att den kompletterande konverteringsregeln ska vara tillämplig måste arbetsgivaren beakta följande faktorer. Först och främst krävs att arbetstagaren har haft ALVA-anställning i sammanlagt mer än två år. Därutöver en krävs en kedja av tidsbegränsade anställningar på viss grund och uppehållet, där uppehållet inte får vara för långt.

Vid ALVA-anställningar kan det vara lämpligt att ställa sig följande frågor:

1. Har arbetstagaren haft anställning med tidsbegränsningsgrunden ALVA i sammanlagt mer än två år?
- Om svaret är nej aktualiseras inte konvertering.
- Om svaret är ja behöver man göra en prövning enligt 2.

2. Har detta skett inom en ramperiod inom fem år?
- Om svaret är nej behöver arbetsgivaren göra en prövning enligt 3.
- Om svaret är ja sker konvertering i enlighet med de redan nu gällande reglerna.

3. Har arbetstagaren haft en kedja av tidsbegränsade anställningar i enlighet med vad som beskrivits ovan?
- Om svaret är nej sker ingen konvertering och någon ytterligare prövning behövs inte.
- Om svaret är ja sker konvertering i enlighet med den nya kompletterande konverteringsregeln.

Som angivits ovan innebär ändringarna av LAS att samtliga konverteringsregler, även den avseende vikariat, förs samman i en ny bestämmelse, 5 a § LAS. I övrigt berörs vikariat av ändringarna i LAS på så sätt att vikariat kan utgöra en sådan länk i kedjan av tidsbegränsade anställningar som medför att den kompletterande konverteringsregeln aktualiseras.

Ändring av arbetsgivarens skyldighet att lämna information

Den kompletterande konverteringsregeln har även inneburit att lagstiftaren funnit behov av att utöka arbetsgivarens skyldighet att lämna information enligt 6 g § LAS.

Ändringarna innebär att en arbetsgivare, på begäran av en arbetstagare, är skyldig att skriftligen lämna information om anställningens form, tillträdesdag och slutdag avseende alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av 5 a § LAS. Detta innebär således att arbetsgivaren måste lämna nämnda information avseende alla vikariat, allmänna visstidsanställningar och säsongsanställningar som arbetstagaren haft vid anställningsmyndigheten, oavsett längden på dessa anställningar. Informationen ska lämnas inom tre veckor från arbetstagarens begäran framställts. 

Övergångsregel

Av övergångsbestämmelserna framgår att den nya kompletterande konverteringsregeln ska tillämpas på avtal om ALVA-anställning som ingåtts efter att ändringarna trätt i kraft, det vill säga den 1 maj 2016. Med ingåtts får förstås att beslut om anställning fattas. På dessa nya ALVA-anställningar ska dock ändringarna tillämpas fullt ut, det vill säga arbetsgivaren måste i dessa fall beakta den sammanlagda anställningstiden och om det föreligger en sådan kedja av anställningar att det i lagens mening kan anses som anställningar som följt på varandra. Om arbetsgivaren således ingår en anställning om allmän visstidsanställning i juni 2016 med tillträde den 1 september 2016 måste arbetsgivaren beakta arbetstagarens tidigare anställningar vid anställningsmyndigheten för att kunna pröva om en konvertering aktualiseras.

Beträffande ändringarna avseende informationsskyldigheten så gäller att arbetsgivaren är skyldig att lämna information för alla anställningar som pågår den 1 maj 2016 och senare. Det är endast avseende dessa anställningar som arbetsgivaren är skyldig att lämna information om anställningens form, tillträdesdag och slutdag.

Kommentar från Arbetsgivarverket

Enligt Arbetsgivarverkets uppfattning är det ovanligt att statliga arbetsgivare staplar tidsbegränsade anställningar med stöd av tidsbegränsningsgrunderna i LAS på varandra, även om det säkert har förekommit. Ändringarna av LAS torde därför inte innebära att antalet konverteringar ökar i någon större omfattning. Ändringarna innebär ett komplement till gällande regler, för att fånga upp de begränsade antal fall där arbetsgivaren genom att stapla tidsbegränsade anställningar kunnat kringgå ramtiden om fem år.

Ändringarna avseende informationsskyldigheten medför att arbetsgivarna måste se till att man avseende alla tidsbegränsade anställningar dokumenterat på vilken tidsbegränsningsgrund en anställning ingåtts och även till exempel tillträdesdag. Detta kan medföra ett visst ökat administrativt arbete.

Mer information

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta arbetsrättsjurist Carl Durling, e-post carl.durling@arbetsgivarverket.se eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.