Konjunkturbarometern: Fler statliga verksamheter utnyttjar sin anslagskredit

Av årets första konjunkturbarometer framgår att en allt större andel av Arbetsgivarverkets medlemmar behöver utnyttja anslagskrediter och allt färre anslagssparar. Nära hälften av medlemmarna utnyttjade sin anslagskredit under år 2014. Under 2013 var andelen 30 procent.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 2 2015

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Under föregående år minskade anslagssparandet. Nettotalet (skillnaden mellan andelen som anslagssparar och andelen som utnyttjar anslagskredit) har minskat successivt varje år sedan år 2012, med färre medlemmar som anslagssparar och fler som utnyttjar anslagskrediten. Under år 2014 utnyttjade 48 procent av medlemmarna sin anslagskredit. Enligt prognosen för år 2015 kommer denna andel att ytterligare öka något till 49 procent.

Budgetomslutningen ökade år 2014 hos nära hälften av medlemmarna jämfört med året innan. I prognosen för år 2015 tror 44 procent av medlemmarna på en ökning av budgetomslutningen.

Svag ökning av bristen vid rekrytering

Av figuren nedan framgår att 42 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar hösten 2014 upplevde en brist på lämpliga sökanden. Detta var en svag ökning från 37 procent våren 2014. En övervägande majoritet av medlemmarna anser dock att bristen endast påverkat verksamheten i liten omfattning eller inte alls.

De senaste åren har bristen inom IT varit särskilt stor. Av de som hade brist på lämpliga sökanden på hösten 2014 rapporterade drygt hälften, 53 procent, brist inom IT vilket är en återgång till tidigare nivåer efter förra mätningens minskning. Bristen finns i övrigt framför allt på expertnivå inom juridiskt och allmänt utredningsarbete och inom FoU, utbildning och forskning.

Andelen medlemmar med omfattande pensionsavgångar minskar

En femtedel av medlemmarna anger i undersökningen att de haft omfattande pensionsavgångar. Andelen har minskat successivt under de senaste undersökningarna. Förra hösten var det en tredjedel. Andelen medlemmar som anser att omfattande pensionsavgångar påverkar kompetensförsörjningen positivt är 33 procent medan andelen som anser att den påverkas negativt är 21 procent.

I höstens undersökning introducerades en ny fråga om medlemmarna upplevt svårigheter att behålla personal. Andelen medlemmar som uppgett sådana svårigheter under det senaste halvåret var 17 procent. Detta gäller främst inom juridiskt och allmänt utredningsarbete.

Höstens undersökning visar att en minskande andel bland medlemmarna, 40 procent, förväntar sig en övertalighet under det kommande året. Andelen som sagt upp personal har däremot fortsatt att ökat, men från en relativt låg nivå. Uppsägningarna under de senaste sex månaderna har, liksom under föregående halvår, rört främst handläggar- och expertnivå inom arbetsområdet FoU, utbildning och forskning.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning – en prognos för år 2015

För mer information om innehållet i detta nummer av Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.