Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter stadigt att minska

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,5 procentenheter det senaste året. I september 2014 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 8,6 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik och som uppgår till 1,1 procent.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 4 2015

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män, med hjälp av den partsgemensamma lönestatistiken. I rapporten redovisas utvecklingen för analysperioden september 2013 till september 2014 samt den totala utvecklingen sedan år 2000.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. Hälften av den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor förklaras av samma två faktorer tillsammans som tidigare år: att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå och att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid. Värdet av dessa förklaringsfaktorer har däremot minskat relativt mycket senaste året. Tendensen med en ökande andel män med arbetsuppgifter på den lägsta grupperingsnivån de senaste åren påverkar även den totala löneskillnaden för år 2014. Andelen anställda som arbetar deltid har också minskat.

Andelen av den totala löneskillnaden som förklaras av skillnader i arbetsinnehåll mellan kvinnor och män har minskat relativt mycket under de senaste två åren. Det faktum att fler män än kvinnor är chefer förklarar 1,4 procentenheter av den totala löneskillnaden för år 2014. Genomsnittslönen för kvinnor som är chefer i staten var under år 2014 liksom föregående år högre än för män som är chefer. Att löner ser olika ut hos olika myndigheter påverkar också liksom skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, var 1,1 procent i september år 2014.

Mer information

Rapport: Utvecklingen av löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2014

För ytterligare information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.