Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten

Av vårens konjunkturbarometer framgår att bristen på lämpliga sökanden inom de statliga verksamheterna fortsätter att öka. Senaste året har bristen ökat från 37 till 46 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar. Efter fallande bristtal under 2012 och 2013 är nu bristtalen återigen uppe på genomsnittliga nivåer, sedan mätningarna startade 1997.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 6 2015

I vårens undersökning uppger 46 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar att de upplevt en brist på lämpliga sökanden. Efter minskade bristtal under 2012 och 2013 skedde en ökning under 2014 som nu fortsätter. Totalt har bristen sedan våren 2014 ökat från 37 till 46 procent. En majoritet av medlemmarna anser dock att bristen endast påverkat verksamheten i liten omfattning eller inte alls. Andelen medlemmar som upplever att bristen har stor påverkan på verksamheten har dock ökat till 15 procent, den högsta nivån sedan hösten 2010.

De senaste åren har bristen inom IT varit särskilt stor. Av de som hade brist på lämpliga sökanden på våren 2015 rapporterade drygt hälften, 51 procent, brist inom IT. Därutöver finns bristen främst inom FoU, utbildning och forskning och inom Juridiskt och allmänt utredningsarbete.

Under föregående år ökade anslagssparandet medan utnyttjandet av anslagskrediten var relativt liten jämfört med år 2013. Under innevarande år förväntar sig dock fler att utnyttja sina anslagskrediter.

Budgetomslutningen ökade år 2014 hos mer än hälften av medlemmarna jämfört med året innan. I prognosen för år 2015 tror 45 procent av medlemmarna på en ökning av budgetomslutningen medan 50 procent tror på en oförändrad budgetomslutning jämfört med år 2014.

Andelen medlemmar med omfattande pensionsavgångar forsätter att minska

Bland medlemmarna i undersökningen anger 13 procent att de haft omfattande pensionsavgångar. Detta är den lägsta nivån sedan hösten 2012, då andelen var 20 procent. Av de medlemmar som anser sig haft omfattande pensionsavgångar anser 66 procent att det påverkar kompetensförsörjningen positivt, medan andelen som anser att kompetensförsörjningen påverkas negativt är fyra procent.

I den förra undersökningen hösten 2014 introducerades den nya frågan om medlemmarna upplevt svårigheter att behålla personal sedan det förra undersökningstillfället. Andelen medlemmar som uppgett sådana svårigheter under det senaste halvåret uppgick i vårens undersökning 16 procent, vilket är en svag minskning jämfört med det förra mättillfället. Dessa svårigheter finns främst inom arbetsområdet Juridiskt och allmänt utredningsarbete, där andelen medlemmar som uppger svårigheter att behålla personal har ökat från 39 procent i höstas till 51 procent under våren.

Vårens undersökning visar att en fortsatt minskande andel bland medlemmarna, 23 procent, förväntar sig en övertalighet under det kommande året. Övertaligheten finner vi inom flera arbetsområden. De återfinns främst på expertnivå inom arbetsområdet FoU, utbildning och forskning och på handläggarnivå inom arbetsområdena Juridiskt och allmänt utredningsarbete, Sekreterar- och kontorsservicearbete samt Tekniskt arbete. Det kan alltså noteras att det totalt sett för sektorn som helhet samtidigt finns både brist och övertalighet inom arbetsområdet Juridiskt och allmänt utredningsarbete.

Även andelen som sagt upp personal har minskat. Uppsägningarna under de senaste sex månaderna har, liksom under föregående halvår, rört främst expertnivå inom arbetsområdet FoU, utbildning och forskning.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet här

För ytterligare information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se.